Žmogaus teisių organizacijos ragina palikti kontrolierę ramybėje
An­tra­die­nį da­liai Sei­mo na­rių kvie­čiant Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rę Ag­ne­tą Skar­džiu­vie­nę pa­siaiš­kin­ti dėl so­cia­li­nės kam­pa­ni­jos „Pa­lai­kyk“, žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos reiš­kia par­amą kon­tro­lie­rei. Anot or­ga­ni­za­ci­jų, rek­la­mo­je iš­sa­ky­ti tei­gi­niai at­spin­di rea­lią si­tua­ci­ją, tad spręs­ti rei­kia įvar­dy­tą prob­le­mą, o ne už­si­pul­ti ne­prik­lau­so­mos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vę.

Toks raginimas išsakytas Seimo nariams išsiųstame kreipimesi, kurį pasirašė beveik 50 organizacijų.

Nuo spalio pradžios iki mėnesio vidurio LRT televizijos eteryje bei socialiniuose tinkluose buvo galima pamatyti vaizdo klipą, kurio pagrindinę heroję dėl patirto smurto šeimoje kaltina kiti klipo personažai: mama, draugė, policininkas, vaiko teisių apsaugos specialistė, kunigas, mediaciją siūlantis teisėjas. Visų veikėjų citatos buvo paimtos iš tikrų, smurtą patyrusių Lietuvos moterų pasakojimų, kuriuos surinko giluminį kokybinį tyrimą atlikę tyrėjai.

„Mūsų nuomone, šioje socialinėje kampanijoje paliesta labai opi problema, su kuria susiduria moterys, patiriančios smurtą šeimoje. Atskleidžiami mūsų visuomenėje vyraujantys stereotipai, parodomos vyraujančios tendencijos. Mes matome šią socialinę kampaniją kaip visuomenės kvietimą diskusijai, o ne konkrečių institucijų ar juo labiau asmenų kaltinimą ar įžeidinėjimą. Dėl šių priežasčių reiškiame palaikymą socialinei kampanijai „Palaikyk“, – sako Lietuvos moterų įgalinimo asociacijos vadovė Jurgita Cinskienė. Asociacija vienija 17 Specializuotų pagalbos centrų, teikiančių pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms įvairiose Lietuvos miestuose.

Reklamą internete ir televizijoje lydėjo plakatai mieste, reklama radijuje, klipai kino teatruose.

Seimo narių dėmesys Lygių galimybių kontrolierei, o ne smurto šeimoje problemai susirūpinimą kelia ir kitoms žmogaus teisių organizacijoms. Lygių galimybių įstatymas nurodo, kad Kontrolierius vykdo nepriklausomus tyrimus ir prevencinę bei švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, todėl, anot jų, situacija, kai dalis Seimo narių reikalauja lygių galimybių kontrolierę viešai pasiaiškinti dėl tiesiogiai įstatymu jai pavestų funkcijų vykdymo, traktuotina ne tik kaip grubus nepriklausomumo principo pažeidimas, bet ir kaip siekis nutildyti ir įbauginti nepatogius klausimus apie sistemines problemas valstybėje keliantį pareigūną.

Agneta Skardžiuvienė./ lsveikata.lt nuotrauka

„Seimo narių, Ministro iškvietimai Lygių galimybių kontrolierei teisintis dėl socialinės reklamos, iškeliančios itin aktualią – smurto prieš moteris aukų kaltinimo – problemą yra kišimasis į nepriklausomos institucijos veiklą. Tai tuo pačiu yra žodžio laisvės ribojimas. Suprantama, kad valstybėje norėtųsi, kad galima būtų visus, įskaitant nacionalinę televiziją, nepriklausomą kontrolieriaus instituciją priversti veikti pagal savo matymą, bet tam ir yra sukurtas jų nepriklausomumas, kad jie galėtų veikti nepriklausomai, neveikiami politikų“, – sako Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė.

Dėk socialinės kampanijos „Palaikyk“ kontrolierę anksčiau kvietėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, grupė Seimo konservatorių frakcijos narių kreipėsi į LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę, prašydami sustabdyti reklamos transliaciją LRT televizijoje.

Kampanija „Palaikyk“ – Prezidentės Dalios Grybauskaitės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis.

manoteises.lt