Zenonas Vaigauskas talkininkaus senam bičiuliui
Bu­vęs Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ta­po Sei­mo na­rio so­cial­dar­bie­čio Juo­zo Ber­na­to­nio pa­dė­jė­ju, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

„Man siūlė dirbti ne vienas žmogus, ne viena partija. Bet nusprendžiau priimti J.Bernatonio pasiūlymą, nes mes seni pažįstami esame, dirbę kartu“, – portalui sakė Z. Vaigauskas.

Jis neatsakė, ar pats norėtų prisijungti prie Lietuvos socialdemokratų darbo partijos.

Z. Vaigauskas VRK vadovavo nuo 1994 iki 2017 metų.