Vytauto Šustausko partijai – Teisingumo ministerijos kirtis
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­kė pa­keis­ti Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­gos pa­va­di­ni­mą į Lie­tu­vos kon­ser­va­to­rių par­ti­ja bei pa­tvir­tin­ti nau­jus par­ti­jos įsta­tus.

Tačiau patvirtintas partijos suvažiavimo metu šių metų sausį išrinktas naujas jos pirmininkas Stanislovas Tomas. Anksčiau partijai vadovavo Vytautas Šustauskas.

„Teisingumo ministerija atsisakė patvirtinti partijos pateiktus dokumentus, nes suvažiavime priimti įstatai neatitiko Civilinio kodekso ir Politinių partijų įstatymo reikalavimų. Pateikti įstatai nebuvo aiškūs ir suprantami, juose nurodyti tik bendri deklaratyvaus pobūdžio partijos tikslai, nedetalizuojant nei veiklos sričių, nei veiklos rūšių“, – rašoma Teisingumo ministerijos pranešime.

Taip pat priduriama, kad nebuvo aiški įstojimo į šią partiją ir išstojimo iš jos tvarka nereglamentuota partijos vadovo, valdybos ir partijos tarybos atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam renkami valdymo organai, jų kompetencija bei sprendimų priėmimo tvarka.

Teisingumo ministerija partijai suteikia galimybę ištaisyti nurodytus trūkumus, tačiau partija privalės surengti naują suvažiavimą ir patvirtinti naujus įstatus.

Lietuvoje šiuo metu yra registruotos 24 veikiančios partijos, vienijančios apie 112 tūkst. narių.