Vyriausybė skyrė rentą signataro našlei Onai Antanavičienei
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė skir­ti vals­ty­bi­nę ren­tą mi­ru­sio sig­na­ta­ro Ka­zi­mie­ro An­ta­na­vi­čiaus naš­lei Onai An­ta­vi­čie­nei.

Šiuo metu vidutinis signataro našlių rentos dydis siekia 321 eurą.

Rentas signatarams ir jų našliams numato Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų statuso įstatymas.

Lietuvos ekonomistas, visuomenės bei politinis veikėjas signataras K. Antanavičius mirė prieš daugiau nei du dešimtmečius – 1998-ųjų balandžio 16 dieną.