Vyriausybė rengiasi atleisti Kalėjimų departamento vadovą
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ren­gia­si ki­tą sa­vai­tę at­leis­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vą Ro­ber­tą Krikš­ta­po­nį. Jei­gu pri­tars Vy­riau­sy­bė, par­ei­gas pa­lie­kan­tis par­ei­gū­nas dar­bo ne­tek­tų nuo va­sa­rio 7 die­nos.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius yra teigęs, kad matytų vietos R. Krikštaponiui savo komandoje.

Atleidžiamam direktoriui bus skirtos dviejų mėnesių išeitinės išmoka ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Kalėjimų departamentui R. Krištaponis vadovauja kiek daugiau nei metus. Per jo vadovavimo laikotarpį neapsieita be įkalinimo įstaigas krėtusių skandalų, tokių kaip vadinamoji „Jūros šventė“ Pravieniškėse.

Teisingumo ministras prieš kelias savaites yra teigęs, jog jau yra numatęs naują kandidatą, kurio tinkamumą vadovauti tikrina tarnybos. Tačiau ministras kol kas neatskleidžia pasirinktos kandidatūros.

Naujasis departamento vadovas bus skiriamas ne konkurso būdu. Nuo šių metų Kalėjimų departamento vadovą skiria Vyriausybė teisingumo ministro teikimu, į šias pareigas nerengiamas konkursas. Šios permainos įsigaliojo pernai Seimui priėmus Vidaus tarnybos statuto redakciją.