Vyriausybė pritarė ministerijų pervadinimui
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė siū­ly­mui nuo ki­tų me­tų keis­ti Ūkio ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų pa­va­di­ni­mus. Jos tap­tų ati­tin­ka­mai Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja bei Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Taip pat keis­tų­si ir mi­nis­trų par­ei­gos.

„Pakeitus Ūkio ministerijos pavadinimą bus kuriamas modernus valstybės požiūris ir atkreipiamas dėmesys į šiuolaikišką ekonominių procesų reguliavimą, o visų pirma – į inovacijas. (...) Ministerijos pavadinimas bus labiau suprantamas tarptautinei bendruomenei. (...) Pakeitus Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą bus sudarytos prielaidos reikšmingai padidinti sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.

Įstatymo projekte numatyta, kad įstatymas įsigalios nuo kitų metų sausio 1 dienos.

Ūkio ministerijos pavadinimo keitimą inicijavo pati ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimo keitimo iniciatorius – Seimas. Parlamentas birželio pabaigoje priėmė rezoliuciją, kuria pasiūlė Vyriausybei į pastarosios ministerijos pavadinimą įrašyti ir sportą, šios ministerijos žinion perėmus Kūno kultūros ir sporto departamentą.

Galutinį sprendimą dėl ministerijų pavadinimo keitimo priims Seimas.