Vyriausybė grasina Baudžiamuoju kodeksu už neteisėtą paramą politikams
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­siū­lė Sei­mui pri­im­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios kri­mi­na­li­zuo­tų stam­bią ne­tei­sė­tą par­amą par­ti­joms, vi­suo­me­ni­niams rin­ki­mų ko­mi­te­tams ir po­li­ti­kams.

Baudžiamoji atsakomybė būtų taikoma, jeigu paramos suma viršytų 19 tūkst. eurų, o baudžiami būtų ir pinigus priėmę politikai, ir neteisėti rėmėjai.

„Neteisėto politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo atvejais tiesioginis ir pagrindinis tikslas yra neteisėtu finansavimu užsitikrinti politinius veiksmus (...). Taigi, tokių veikų tiesioginis objektas yra politinė sistema“, – teigia teisės aktų projektus parengusi Teisingumo ministerija.

Už neteisėtą paramą politikams siūloma bausti bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Atsakomybė galėtų būti taikoma ir juridiniams asmenims.

Vyriausybė taip pat pasiūlė kitokių priemonių, kurios, anot jos, padėtų skaidrinti politines kampanijas ar politinę reklamą.

Šių pataisų imtasi įgyvendinant birželį Seimo priimtas parlamentinio tyrimo išvadas dėl nederamo verslo poveikio politikai.