VTEK tirs NKC direktorės Ignės Klangauskienės elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl VšĮ Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro (NKC) di­rek­to­rės par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­čios Tei­sės ir val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos Ig­nės Klan­gaus­kie­nės el­ge­sio. 

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, rašoma pranešime spaudai.

VTEK tirs aplinkybes, kai I. Klangauskienė galbūt nesilaikė nustatyto termino privačių interesų deklaracijai pateikti, kai buvo paskirta laikinai eiti NKC direktorės pareigas. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai ji galbūt nedeklaravo ryšio su klinika UnaVita, o taip pat savo sutuoktinio darboviečių ir dalyvavimo NKC viešojo pirkimo komisijos darbe. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.