VTEK tirs Klaipėdos uosto vadovo A.Vaitkaus elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tirs Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ar­vy­do Vait­kaus el­ge­sį. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Gautame pranešime keliamas klausimas, ar A. Vaitkus neturėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmenų, kurie, esą, paaukojo lėšų politiniam sąrašui, su kuriuo A. Vaitkus kandidatuoja į mero pareigas, ir kurie yra tiesiogiai susiję su komercinių interesų Klaipėdos uoste turinčiomis įmonėmis, teigiama VTEK pranešime.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti įstatymas numato trijų mėnesių terminą.