VTEK taikinyje – korupcija ligoninėse, medžiotojai ir lobistai
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) im­asi tri­jų stam­bių ana­li­zių. Su­da­ry­tos dar­bo gru­pės nag­ri­nės ga­li­mas ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas svei­ka­tos prie­žiū­ros sek­to­riu­je, in­te­re­sų de­ri­ni­mo pa­žei­di­mus tarp me­džio­to­jų ir ne­le­ga­laus lo­biz­mo ap­raiš­kas tei­sė­kū­ros pro­ce­suo­se.

Pirmuoju atveju VTEK vertins korupcijos rizikas, susijusias su paramos teikimu Lietuvos ligoninėms. Komisijos narės Dalios Paulauskaitės vadovaujama darbo grupė analizuos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktą informaciją. Jos pagrindu VTEK vertins galimus interesų konfliktus šalies ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat spręs, ar laikomasi kitų reikalavimų, nurodytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

Praėjusį mėnesį STT paskelbė nustačiusi atvejų, kai paramą Lietuvos ligoninėms arba su jomis susijusioms įmonėms suteikę juridiniai asmenys laimi šių gydymo įstaigų viešuosius pirkimus. Tyrimo duomenimis, esama tendencijų, jog didžiosiose Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio ligoninėse tokiomis aplinkybėmis neretai laimima didžiausia ligoninių viešųjų pirkimų dalis.

Antruoju atveju VTEK analizuos, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba anksčiau dirbę asmenys. Bus tikrinami jų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis. VTEK atsižvelgs į naujienų portalo „Delfi“ publikuotą informaciją apie medžiotojų klubą „Girios“ bei analizuos papildomai surinktus duomenis. Darbo grupei vadovaus VTEK narys Antanas Šenavičius.

Trečiuoju atveju VTEK nagrinės Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo išvadoje pateiktą informaciją dėl galbūt neteisėto interesų grupių poveikio politiniams procesams ir valstybės institucijoms. VTEK sieks nustatyti šioje išvadoje minimus asmenis, kurie galbūt nevykdė Lobistinės veiklos įstatymo bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Šiai darbo grupei vadovaus VTEK narys Saulius Katuoka.

Pirminius duomenų analizės rezultatus planuojama pateikti 2019 m. pavasarį.