VTEK: Arvydas Sekmokas laiku nedeklaravo privačių insteresų
Vil­niaus ta­ry­bos na­rys, bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ar­vy­das Sek­mo­kas lai­ku ne­dek­la­ra­vo, kad dir­ba Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Ba­ko vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu, taip pat kad yra bend­ro­vės „Lab­bis“ ak­ci­nin­kas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nutarė, kad A. Sekmokas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Anot VTEK, A. Sekmokas nuo liepos dirba V. Bako visuomeniniu konsultantu, tačiau šią aplinkybę deklaravo tik rugsėjį. A. Sekmokas BNS anksčiau sakė, kad patarėju jis dirba tik nuo rugpjūčio pabaigos, kai gavo pažymėjimą, todėl įstatymo nepažeidė.

VTEK taip pat nurodė, kad A. Sekmokas, 2015 metais tapęs Vilniaus tarybos nariu, savo deklaracijoje turėjo nurodyti, kad yra verslo informacinių sistemų kūrėjos „Labbis“ steigėjas ir akcininkas, tačiau tą padarė tik šių metų rugsėjį. A. Sekmokas BNS yra teigęs, kad turi tik 2 proc. „Labbis“ akcijų, kuris įsigijo apie 1990 metus.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad, atsiradus naujų deklaruotinų duomenų arba pasikeitus jau deklaruotiems duomenims, patikslinti privačių interesų deklaraciją reikia per 30 dienų.