VST: informacija apie Socialdemokratų partiją – nerenkama
Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba (VST) ne­ren­ka in­for­ma­ci­jos apie opo­zi­ci­nę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją ir jos na­rius, tei­gia tar­ny­bos va­do­vas Ri­čar­das Po­cius, – tai at­sa­ky­mas, ku­rio pra­šė įta­ri­mais sa­bo­ta­žu ir re­van­šiz­mu ap­kal­tin­ti vi­daus tar­ny­bos ge­ne­ro­lai Sau­lius Stri­pei­ka, Re­mi­gi­jus Ba­niu­lis ir Ži­man­tas Pa­ce­vi­čius.

VST ketvirtadienį išplatino tarnybos vado R. Pociaus atsakymą vidaus tarnybos generolams Sauliui Stripeikai, Remigijui Baniuliui ir Žimantui Pacevičiui. Neseniai į socialdemokratų gretas įstoję buvę aukšti statutiniai pareigūnai, kaip rašo „Lietuvos rytas“, VST vado reikalavo viešai paneigti jiems mestus kaltinimus kurstant nesantaiką sistemoje.

„VST nerenka, neturi ir neskleidžia jokios informacijos apie jūsų minimą partiją ir jos narius. Turima tarnybinių patikrinimų medžiaga ir kita tarnybinė informacija yra susijusi tik su buvusiais VST vadovais ir vidaus reikalų ministerijos sistemos kai kuriais darbuotojais, kurie ir viešai pripažino apie jų susitikimus ir sprendžiamus klausimus“, – atsakyme generolams teigia R. Pocius.

Jis pačių generolų ir žiniasklaidos interpretacijomis vadino informaciją, jog jam svarstant apie kurstomą „perversmą“ sistemoje turėti omeny buvę statutinių tarnybų vadovai, neseniai papildę socialdemokratų gretas. R. Pocius teigia jau anksčiau tai paneigęs.

„Jei jūs ir toliau viešai šmeišite, įžeidinėsite ir žeminsite tarnybos pareigūnus ir darysite poveikį ar kišitės į tarnybos veiklą, tarnyba imsis teisinių priemonių ginti savo interesus“, – teigiama VST vado atsakyme.

Prašė paneigimo

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos rytas“, buvę pareigūnai, neseniai įstoję į opozicinę socialdemokratų partiją, taip pat reikalauja viešo atsiprašymo už teisės į privatų gyvenimą pažeidimą, o to nesulaukę žada kreiptis į teismą.

Pareiškime primenamas R. Pociaus susitikimas su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu.

„Kaip galima suprasti iš jūsų komentarų, kažkokiam mistiniam „perversmui“ šansų nėra tik dėl to, kad jūs „kontroliuojate“ situaciją ir apie ją informavote VRM vadovybę, o pastaroji – Vyriausybę, STT ir prokuratūrą. Akivaizdu, kad jūsų išsakyti kaltinimai taikomi būtent mums. Todėl mes savo ruožtu kategoriškai pareiškiame, kad jūsų paviešinta informacija yra šmeižikiška, kuria mes buvome paniekinti, pažeminti, pakirstas pasitikėjimas mumis, pažeminta mūsų garbė ir orumas, pažeista mūsų teisė į privatų gyvenimą“, – dėsto generolai.

Pasak rašto autorių, akivaizdu, kad apie jų privatų gyvenimą buvo renkama informacija, o VST pagal įstatymus nėra nei kriminalinės žvalgybos, nei žvalgybos institucija.

VST vadas R. Pocius teigė atsakymą pateiksiąs, kai gaus raštą: „Kai gausiu raštą ir susipažinsiu, tada ir atsakysiu. Visos rašto autorių kalbos – nesąmonės ir išsigalvojimai. Jie viską kažkodėl prisiskyrė sau.“

Vidaus reikalų ministerija prieš kelias savaites pranešė sulaukusi VST informacijos apie buvusių aukštų statutinių pareigūnų rengiamus susitikimus, kur galėjo būti tariamasi, kaip kurstyti nesantaiką sistemoje.

VST vadovas R. Pocius patvirtino, kad tarp minimų asmenų – buvę generolai, neseniai įstoję į Lietuvos socialdemokratų partiją.

BNS skelbė, kad socialdemokratų gretas neseniai papildė buvęs pasieniečių vadas S. Stripeika, buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Ž. Pacevičius, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos viršininkas Kęstutis Jucevičius, buvęs ugniagesių gelbėtojų vadas R. Baniulis ir buvęs Jungtinio štabo viršininkas Algis Vaičeliūnas.