Vilniaus arbitražą teismas pripažino neteisėtai įsteigtu
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu Vil­niaus tarp­tau­ti­nis ir na­cio­na­li­nis ko­mer­ci­nis ar­bi­tra­žas pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tai įsteig­tu, to­dėl ga­li bū­ti at­nau­jin­tos šio ar­bi­tra­žo nag­ri­nė­tos by­los dėl ar­bi­tra­žo pro­ce­sų bei pri­teis­tų ir iš­ieš­ko­tų lė­šų grą­ži­ni­mo, ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

2003-ųjų balandį arbitražą įsteigė Lietuvos juriskonsultų asociacija, Algis Krušna ir Juozas Šatas. Įstaigos vadovas J. Šatas teismo sprendimą žada skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir įrodyti, kad teismas įsteigtas teisėtai. „Nepalankaus mums sprendimo atveju esame numatę kreiptis į Europos Teisingumo Teismą“, – tvirtina J. Šatas.

2004–2017 metais arbitražas administravo 95 arbitražo procedūras.

Laikinuoju arbitražo likvidatoriumi patvirtintas Turto bankas.