Viktoras Pranckietis: VTEK patiria reputacinę krizę
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) šiuo me­tu pa­ti­ria re­pu­ta­ci­nę kri­zę, tei­gia Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Tačiau jis, skirtingai negu valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis, neragina VTEK narių trauktis.

Pasak V. Pranckiečio, VTEK narių veiklą turi įvertinti institucijos, kurios juos delegavo į komisiją.