Vidaus reikalų ministerija atleido dešimtadalį žmonių, likusiems pakėlė algas
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) pra­ne­šė įvyk­džiu­si struk­tū­ri­nę pert­var­ką. Pa­nai­kin­ta ge­ne­ra­li­nio ins­pek­to­riaus par­ei­gy­bė, jo funk­ci­jas pe­rims Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir vi­daus ty­ri­mų sky­rius.

Ministerija teigia aiškiai atskyrusi politikos formavimo komandą nuo ją palaikančių departamentų.

VRM įkurtos Strateginių sprendimų paramos, Tarptautinio bendradarbiavimo, Viešojo saugumo politikos, Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos, Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos bei Migracijos politikos grupės.

„Kiekvienoje grupėje yra po stiprų teisininką ar kelis teisininkus, yra ekspertai specialistai, kurie išmano tik tai grupei būdingus klausimus“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

„Jeigu yra kokia problema, grupė pati turės parengti visiškai naują produktą ar projektą“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, politinių grupių veiklą aptarnaus trys liekantys ministerijos departamentai – Administravimo, Ekonomikos ir finansų bei Regioninės politikos.

Jo teigimu, iki šiol projektai „užsivaikščiodavo“ biurokratinėje ministerijos struktūroje.

„Perėjome prie projektinio valdymo. Rengdami projektus, teoriškai taupome maždaug mėnesį laiko“, – kalbėjo E. Misiūnas.

Ministerija teigia, kad pertvarka leido atleisti maždaug dešimtadalį darbuotojų – nuo šiol jų bus 189.

E. Misiūnui atėjus dirbti į ministeriją joje dirbo 235 žmonės.

Pasak jo, pertvarka leis likusiems darbuotojams algas pakelti po maždaug 100–150 eurų per mėnesį atskaičius mokesčius.

VRM taip pat panaikinta generalinio inspektoriaus pareigybė, jo funkcijas perims Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.