Valdžios atstovų autoriteto apsauga gali kelti pavojų
Žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai kri­ti­kuo­ja Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios įpa­rei­go­tų Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tą (VAD) sau­go­ti pre­zi­den­to, Sei­mo pir­mi­nin­ko ir prem­je­ro au­to­ri­te­tą.

Įstatymą siūloma papildyti nuostata, kad departamentas galėtų šalinti „rizikos veiksnius, galinčius neigiamai paveikti vadovybės autoritetą“.

Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovė Mėta Adutavičiūtė sako, kad tokia abstrakti formuluotė gali sukurti prielaidas riboti politikų kritiką.

„Formuluotė palieka labai daug erdvės intepretacijoms ir atveria plačias galimybes nepagrįstai apriboti saviraiškos laisvę“, – BNS sakė teisininkė.

„Konstitucija garantuoja kiekvienam žmogui teisę laisvai ir nevaržomai kritikuoti valdžios institucijų darbą. Ar šiuo atveju taikant tokią įstatymo nuostatą itin kritiška publikacija valstybės vadovų atžvilgiu nebūtų laikoma tokiu rizikos veiksniu, už kurį VAD pareigūnai galėtų skirti įspėjimą?“, – svarstė M. Adutavičiūtė.

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte Vidaus reikalų ministerija teigia, kad naujų nuostatų atsiradimą lėmė „geopolitiniai pokyčiai bei sparčiai tobulėjančios technologijos“.

VAD direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira dienraščiui „Lietuvos žinios“ pateikė pavyzdį, kad įstatymas leistų įspėti vadovus, jei su jais norėtų nusifotografuoti nepageidaujamas asmuo.

„Norime, kad mums būtų suteikta teisė kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kai šalia valstybės vadovų atsiduria nepageidautinas kitos valstybės atstovas ir nori kartu nusifotografuoti, o vėliau tą fotografiją naudoti nežinia kokiais tikslais, perspėti nesifotografuoti. Tačiau tai spręstų pats saugomas asmuo“, – sakė P. Nemira.