Užsieniečiams – naujo formato skaitmeniniai pažymėjimai
Nuo ko­vo 1 d. Eu­ro­pos są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­rių pi­lie­čiams, įgi­ju­siems tei­sę lai­ki­nai ar nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, bus iš­duo­da­mi nau­jus sau­gu­mo stan­dar­tus ati­tin­kan­tys pa­žy­mė­ji­mai – anks­čiau iš­duo­da­mą A4 for­ma­to pa­žy­mą keis šiuo­lai­kiš­ka as­mens duo­me­nų kor­te­lė, ku­rio­je bus fik­suo­ja­mi ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tys bio­me­tri­niai duo­me­nys.

Pažymėjimai, patvirtinantys teisę laikinai gyventi Lietuvoje, bus išduodami ir keičiami kas 5 metai (arba numatomam gyvenimo Lietuvoje laikotarpiui), o pažymėjimai, patvirtinantys teisę nuolat gyventi Lietuvoje – 10 metų. Šie dokumentai turės būti išduodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava nesikeičia – dokumentas kainuos 8,6 Eur.

2018 m. gruodžio mėnesį Seimas priėmė Vidaus reikalų ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo kovo 1 d. įsigalioja pakeitimai, numatantys naujo pavyzdžio dokumentų ES valstybių narių piliečiams, taip pat Europos laisvosios prekybos asociacijos (t. y. Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos) išdavimą.