Už pranešimą apie pažeidimus – 1,9 tūkst. eurų
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no at­ly­gi­ni­mo pra­ne­šė­jams mo­kė­ji­mo tvar­ką, lei­sian­čią nuo ki­tų me­tų fi­nan­siš­kai at­ly­gin­ti as­me­nims, su­tei­ku­siems ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie ne­tei­sė­tą veik­lą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas nu­ma­to, kad pra­ne­šė­jams, pa­tei­ku­siems pro­ku­ra­tū­rai ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie pa­žei­di­mus, ga­li bū­ti at­ly­gi­na­ma vien­kar­ti­ne pi­ni­gi­ne iš­mo­ka, taip pat de­ta­li­zuo­ja­ma to­kios iš­mo­kos sky­ri­mo tvar­ka.

Pranešėjų prašymus atlyginti už suteiktą vertingą informaciją nagrinės Generalinėje prokuratūroje sudaryta komisija, o sprendimą priims generalinis prokuroras ar jo įgaliotas asmuo. Atlygio suma už vertingą informaciją nėra reglamentuojama ir kiekvienu konkrečiu atveju tą sumą nustatys komisija.

Tvarka taip pat apibrėžia kompensacijų pranešėjams mokėjimą, kai šie patiria neigiamą poveikį dėl pateikto pranešimo.

Nustatyta, jog į 1,9 tūkst. eurų (50 bazinių socialinių dydžių) kompensaciją pranešėjas galės pretenduoti „atsiradus nepageidaujamiems padariniams“, t.y. netekus darbo, praradus pajamas ar dalį darbo užmokesčio, jei asmuo perkeltas į kitas pareigas, tai pat patyrus teismo išlaidų.

Vyriausybės nutarimu valstybės ar savivaldybės įstaigos turės įdiegti vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, reglamentuoti informacijos apie pažeidimus teikimą, tyrimą, tvarkymą, užtikrinti konfidencialumą. Tokia pareiga įtvirtinama ir privačioms įmonėms ar įstaigoms, kai jose dirba daugiau nei 50 darbuotojų.

Pranešėjų apsaugos įstatymas įsigalios 2019 metų sausio 1 dieną.