UNESCO siūlosi tarpininkauti diskusijoje dėl LRT
Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­ja UNES­CO yra pa­si­ren­gu­si tar­pi­nin­kau­ti ir kon­sul­tuo­ti, ieš­kant ge­riau­sio spren­di­mo ži­niask­lai­dos re­gu­lia­vi­mo klau­si­mais Lie­tu­vo­je.

Tokią poziciją LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei adresuotame laiške išsakė UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas komunikacijai ir informacijai Moezas Chakchoukas, rašoma pranešime spaudai.

„Kaip organizacija, nuo pat savo įkūrimo kovojanti už žiniasklaidos laisvei, pliuralizmui ir nepriklausomumui palankios aplinkos kūrimą <...>, UNESCO galėtų pasidalyti patirtimi, kaip pradėti dialogą tarp žiniasklaidos, pilietinės visuomenės ir atitinkamų institucijų, taikant UNESCO naudojamą Žiniasklaidos plėtros rodiklių metodiką, jei Lietuvos valdžios institucijos to pageidautų“, – rašoma M. Chakchouko rašte LRT vadovei.

Pasak M. Chakchouko, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos viena svarbiausių užduočių – ginti teisę siekti, gauti ir skleisti informaciją bei remti žiniasklaidos nepriklausomumą, garantuojantį spaudos laisvę.

UNESCO raštas – reakcija į LRT vadovės laišką, atkreipiantį tarptautinės organizacijos dėmesį į aplink Lietuvos visuomeninį transliuotoją susidariusią situaciją, Seime rengiantis svarstyti jo veiklą reguliuojančių teisės aktų pataisas.