Ukrainiečiai pafrontėje labiausiai vertina žmogišką dėmesį ir galimybę pabendrauti
Pre­zi­den­to rin­ki­mai Ukrai­no­je nu­stel­bė vis dar vyks­tan­tį konf­lik­tą Ukrai­nos Ry­tuo­se.  „Praė­jus pen­ke­riems me­tams nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną pra­džios, ka­ro veiks­mai ne­si­liau­ja, be­veik kas­dien pra­ne­ša­ma apie žu­vu­sius ar su­žeis­tus Ukrai­nos ka­rius ir ci­vi­lius gy­ven­to­jus“, – in­ter­viu LŽ tei­gė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis, ku­ris ba­lan­džio vi­du­ry­je su hu­ma­ni­ta­ri­ne pa­gal­ba ap­si­lan­kė pa­fron­tės zo­no­je. 

– Balandžio viduryje su lankėtės Ukrainos Rytuose ir nuvežėte paramą. Gal galite plačiau papasakoti apie šia humanitarinę iniciatyvą?

– Taip, Lietuvos ambasados Ukrainoje atstovai kartu su Vilniaus savivaldybės Šv.Kristoforo kamerinio orkestro buvusiais vadovais, Lietuvos Caritas ir nevyriausybinio Kunigaikščio K.Ostrogiškio labdaros fondo atstovais lankėsi Rytų Ukrainoje, Donecko ir Luhansko srityse, kur perdavėme humanitarinę pagalbą Ukrainos kariams ir mokykloms.

Ši parama buvo organizuota už lėšas, surinktas per Šv.Kristoforo orkestro ir Ukrainos roko grupės „Okean Elzy“ bendrą labdaros koncertą, vykusį Vilniuje 2018 m. gruodžio mėnesį.

LR ambasados Ukrainoje nuotrauka

– Tai labiau parama Ukrainos kariuomenei ar civiliams?

Tai – viena iš daugelio Lietuvos visuomeninių iniciatyvų, kuriomis siekiama padėti Ukrainos kariuomenei, kovojančiai už savo šalies laisvę bei Rytų Ukrainos žmonėms, kenčiantiems nuo karinio konflikto ir susiduriantiems su humanitariniais iššūkiais.

– Kaip kilo ši iniciatyva ir kiek ji jau gyvuoja?

Ši iniciatyva organiškai papildo kitų Lietuvos valstybės institucijų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų paramą Ukrainai, kuri teikiama nuo pat Rusijos agresijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pradžios 2014 metais.

Praėjus penkeriems metams nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, karo veiksmai nesiliauja, beveik kasdien pranešama apie žuvusius ar sužeistus Ukrainos karius ir civilius gyventojus.

Ypač aktyvios padedant Ukrainai yra Šaulių sąjunga, organizacija „Blue/Yellow“, Akmenės, Joniškio, Tauragės regiono savivaldybės ir daugelis kitų. Lietuvos Vyriausybė per pastaruosius penkerius metus taip pat skyrė ženklią, beveik 10 mln. eurų siekiančią, paramą Ukrainos kariuomenės stiprinimui bei reformavimui, taip pat padėdama Rytų Ukrainos civiliams gyventojams, mokykloms, ligoninėms humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo projektų forma.

LR ambasados Ukrainoje nuotrauka

– Minėjote, kad lankėtės Donecko ir Luhansko srityse. Kur konkrečiai, ar buvote toli nuo fronto linijos?

– Balandžio kelionės į Rytų Ukrainą metu buvo aplankyta priešakinėse kovos pozicijose dislokuota 30-oji K.Ostrogiškio vardo mechanizuota brigada, su kuria Lietuvos ambasadą Ukrainoje sieja draugiški ryšiai. Šis, vienas labiausiai patyrusių Ukrainos kariuomenės vienetų, praėjęs sunkius 2014–2015 m. mūšius, pavadintas vienos iškiliausių Lietuvą ir Ukrainą jungiančių istorinių asmenybių Lietuvos didžiojo etmono kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio vardu, todėl simboliška, kad stengiamės jiems padėti, perduodant būtinų techninių ir buities priemonių.

Su Luhansko srities partneriais bendradarbiavimas plėtojamas nuo 2015 metų, per šį laikotarpį srityje lankėsi nemažai Lietuvos politikų, pareigūnų, verslo atstovų, įgyvendintos kultūrinės iniciatyvos, pvz., 2018 m. surengtas Vilniaus Šv.Kristoforo kamerinio orkestro koncertas. Lietuva buvo viena pirmųjų, kartu su Ukrainos savanoriais 2015 m. pradėjusi teikti paramą Luhansko srities mokykloms.

Lietuvos paramos dėka buvo suremontuoti nuo karo nukentėję kelių mokyklų pastatai, įgyvendinti psichosocialinės reabilitacijos projektai moksleiviams, profesinio tobulinimosi seminarai mokytojams, organizuotos kūrybinės moksleivių vasaros stovyklos Lietuvoje ir Ukrainoje.

Nuo 2015 m. Lietuva kasmet priima 15-os moksleivių iš Rytų Ukrainos grupes, kurios vienerius mokslo metus mokosi Lietuvių namuose Vilniuje.

LR ambasados Ukrainoje nuotrauka

– Kaip atrodo gyvenimas pafrontėje?

– Deja, praėjus penkeriems metams nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, karo veiksmai nesiliauja, beveik kasdien pranešama apie žuvusius ar sužeistus Ukrainos karius ir civilius gyventojus.

Lietuvos tikslas – siekti, kad mūsų ES ir NATO partneriai nemažintų dėmesio Ukrainai, siektų padėti jai kovojant su agresija ir sprendžiant humanitarinius iššūkius, atstatant Rytų Ukrainos infrastruktūrą, remiant švietimo, medicinos įstaigas.

Mūsų vizito metu aplankėme eilę Luhansko srities bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų, kur Šv.Kristoforo kamerinio orkestro dėka buvo perduotos mokymo priemonės, techninė įranga bei muzikos instrumentai.

Lankydamiesi Rytų Ukrainoje pastebėjome, kad vietos gyventojai ir kariai labai vertina ne vien materialią paramą, bet, pirmiausia, žmogišką dėmesį ir galimybę pabendrauti su Lietuvos atstovais, jiems išsipasakoti. Už tai esame labai vertinami Ukrainos valdžios institucijų ir eilinių ukrainiečių.

– Paramos Ukrainai veidu Lietuvoje laikomas Jonas Ohmanas su „Blue/Yellow“, bet pasirodo ir yra kitų iniciatyvų. Ar yra ir daugiau tokių panašių iniciatyvų, kurios lieka „nematomos“? Kur žmonės galėtų kreiptis, norėdami prisijungti?

– Džiaugiamės, kad parama Ukrainai nėra vien tik Lietuvos Vyriausybės reikalas, bet ir randa platų atgarsį Lietuvos visuomenėje. Centralizuotos paramos Ukrainai teikimo sistemos Lietuvoje nėra, bet norintys prisidėti visuomet gali kreiptis patarimų į Užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos ambasadą Ukrainoje, Šaulių sąjungą ar organizaciją „Blue/Yellow“.