TS-LKD skyriai į prezidentus pasiūlė 12 asmenų: labiausiai palaikoma Ingrida Šimonytė
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) sky­rių par­ti­jos su­si­rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti pir­mi­niuo­se Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bu­vo iš­kel­ti šie kan­di­da­tai: Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė (37 iš­kė­li­mai), Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis (34), Gi­ta­nas Nau­sė­da (28), Vy­gau­das Ušac­kas (27), Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė (8), Aud­ro­nius Ažu­ba­lis (7), Lai­ma And­ri­kie­nė (6), And­rius Ku­bi­lius (5), Ire­na De­gu­tie­nė (3), Liu­das Ma­žy­lis (2), Ri­man­tas Jo­nas Da­gys (1), Ar­vy­das Anu­šaus­kas (1).

„Savo valią siūlydami kandidatus į prezidentus, kuriuos norėtų matyti tolimesniame balsavime, išreiškė 42 TS-LKD skyrių visuotiniai narių susirinkimai (skyrių sueigų konferencijos) bei Politinių kalinių ir tremtinių frakcija. Siūlant kandidatus skyriuose ir kituose susirinkimuose iškeltais buvo laikomi tie kandidatai, kurie surinkdavo bent 10 proc. susirinkime dalyvaujančių narių palaikymo. Daugelis skyrių pasiūlė daugiau nei vieną kandidatą. 10 iš šių 12 pasiūlytų asmenybių yra taip pat iškelti kandidatais į Europos parlamento sąrašą. Jie iki šiand, rugsėjo 17 d. 17 val. turi apsispręsti, ar ketintų likti kandidatų į Europos parlamentą sąraše. Tie, kurie pasirinks dalyvavimą Europos Parlamento rikimuose toliau nebus svarstomi kaip galimi TS-LKD kandidatai Prezidento rinkimuose, nes pagal mūsų partijos tarybos patvirtintas taisykles kandidatai į Europos parlamentą negali dalyvauti TS-LKD remiamo kandidato LR Prezidento rinkimuose atrankoje“, – pranešime spaudai rinkimų procedūras komentuoja TS-LKD Vykdomoji sekretorė Aistė Gedvilienė.

Pasak A. Gedvilienės, pagal nustatytas taisykles toliau TS-LKD remiamo kandidato Prezidento rinkimuose atrankos procedūra vyks taip:

• Rugsėjo 18 d. TS-LKD Priežiūros komitetas vertins, ar tie kandidatai, kurie yra iškelti skyrių ir nedalyvauja Europos Parlamento rinkimuose, nėra padarę su TS-LKD remiamo kandidato Prezidento rinkimuose atrankos procedūromis susijusių etinių nusižengimų.

• Rugsėjo 19 d. TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis laišku kreipsis į kandidatus, kurie yra iškelti skyrių, nedalyvauja Europos Parlamento rinkimuose ir dėl kurių teigiamą rekomendaciją pateikė Priežiūros komitetas, klausdamas ar jie neatsisako dalyvauti tolimesnėje kandidato į Prezidentus, kurį rems TS-LKD po atviro, visuotinio balsavimo, atrankoje.

• Rugsėjo 26 d. TS-LKD prezidiumas tvirtins galutinį kandidatų, kurie dalyvauja TS-LKD atvirame visuotiniame balsavime dėl TS-LKD paramos kandidatui į Prezidentus suteikimo.

• Lapkričio 3–4 d. vyks pirmasis TS-LKD atviro, visuotinio balsavimo dėl TS-LKD paramos kandidatui į prezidentus suteikimo turas. Jame galės dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir kiti partijos vertybėms prijaučiantys, kitoms partijoms ir politinių tikslų turintiems judėjimams nepriklausantys Lietuvos piliečiai.

• Lapkričio 10–11 d. jeigu prireiks vyks antrasis turas. Jame galės dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir kiti partijos vertybėms prijaučiantys, kitoms partijoms ir politinių tikslų turintiems judėjimams nepriklausantys Lietuvos piliečiai.

• Lapkričio 17 d. vyks TS-LKD taryba, kurioje bus oficialiai suteikiama TS-LKD parama atviro, visuotinio balsavimo metu išrinktam kandidatui į Prezidentus.