Teismas įpareigojo išduoti santuokos liudijimą su „w“ pavardėje
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pir­ma­die­nį įpa­rei­go­jo sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bę su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čiu su­si­tuo­ku­siai mo­te­riai iš­duo­ti san­tuo­kos liu­di­ji­mą su rai­de „w“ pa­var­dė­je. Į teis­mą krei­pė­si per­nai Vil­niu­je san­tuo­ką su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­čiu P. J. War­ne su­da­riu­si mo­te­ris, ta­čiau pa­si­rink­ta vy­ro pa­var­dė san­tuo­kos liu­di­ji­me įra­šy­ta su „v“.

Kaip BNS patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teisme, šis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus sprendimas panaikintas.

Civilinės metrikacijos skyrius įpareigotas išduoti naują santuokos liudijimą ir jame pakeisti pareiškėjos pavardę į „Warne“.

Kaip skelbia pareiškėjui atstovaujantis Europos žmogaus teisių fondas, sprendime nurodoma, kad šiuo metu galiojančiuose asmens dokumentuose yra užregistruota Lietuvos piliečių, turinčių varde ar pavardėje raidę „w“, tad toks lotyniško rašmens naudojimas yra įmanomas ir įgyvendinamas.

Pareiškimą bylai paruošusi fondo teisininkė Evelina Dobrovolska remdamasi Europos Teisingumo Teismu pažymi, kad skirtingas sutuoktinių pavardės užrašymas jiems gali sukelti rimtų nepatogumų tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime.

Lietuvos teismai anksčiau jau yra priėmę sprendimų, kuriais įpareigojo išduoti asmens dokumentus originalios rašybos pavarde pagrindiniame dokumento puslapyje – su lotyniškomis raidėmis „w“ ir „q“.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra paskelbusi, kad pagrindiniame dokumento puslapyje asmenvardžiai gali būti rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis, jeigu to prašo asmenys, sudarę santuoką su užsienio piliečiais arba tai yra Lietuvos pilietybę įgiję užsieniečiai.