Teisines konsultacijas ateityje bus galima gauti internetu
Re­gis­trų cen­tras ku­ria nau­ją tei­si­nės pa­gal­bos pa­slau­gų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą (TEI­SIS), ku­ri gy­ven­to­jams pa­dės gau­ti pro­fe­sio­na­lią tei­si­nę pa­gal­bą, ku­rią ga­ran­tuo­ja vals­ty­bė. Pla­nuo­ja­ma, kad sis­te­ma pra­dės veik­ti 2021 me­tais.

Teigiama, kad sistema mažins biurokratinę naštą, efektyviau valdys klientų srautus ir padės teisininkams geriau organizuoti darbą, BNS teigė Registrų centras.

Sistema galės naudotis žmonės, kuriems priklauso valstybės garantuojama teisinė pagalba, ją teikiantys konsultantai, advokatai ar jų padėjėjai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos specialistai, prokurorai, teismų atstovai.

Registrų centras pabrėžia, kad šiuo metu pirminę teisinę pagalbą norintys gauti asmenys turi atvykti į savivaldybę ar kitą įstaigą. Sukūrus sistemą, žmonės galės pasikonsultuoti telefonu ar internetu.

Be to, pasak Registrų centro, pradėjus veikti sistemai bus daugiau aiškumo ir skaidrumo teisinės pagalbos srityje – visi su ja susiję dalykai bus matomi ir valdomi vienoje vietoje.

665,5 tūkst. eurų vertės sistemos kūrimo sutartį Registrų centras pasirašė su IT paslaugų įmonių „Proit“ ir „Netcode“ konsorciumu. Planuojama, kad sistema pradės veikti 2021 metų pradžioje.