STT: Nustatytos korupcijos rizikos priešgaisrinės saugos srityje
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai at­li­ko ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te prie VRM (PAGD) ir jam pa­val­džio­se prieš­gais­ri­nė­se gel­bė­ji­mo val­dy­bo­se: iš­nag­ri­nė­jo vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros par­ei­gū­nų da­ly­va­vi­mo pro­ce­są sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­ro­je, įver­ti­no ga­li­mas ri­zi­kas, su­si­ju­sias su vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mu ir pa­tei­kė pa­siū­ly­mus, kaip an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu to­bu­lin­ti nag­ri­nė­tas veik­los sri­tis.

STT atkreipė dėmesį į plačią PAGD valstybės tarnautojams suteiktą diskreciją, aiškių atrankos kriterijų nebuvimą, deleguojant valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnus į Statybos užbaigimo komisijas ir skiriant juos teikti tarnybinę pagalbą šios komisijos nariams, rašoma pranešime spaudai.

Kaip korupcijos rizikos veiksnį, STT pareigūnai vertina valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams suteiktą teisę savo nuožiūra vertinti ar nevertinti statinio atitikimą teisės aktų reikalavimams statybos užbaigimo etape.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė labai glaudžias sąsajas tarp PAGD ir Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, atstovaujančios projektavimo ir projektų ekspertavimo paslaugas tiekiančių verslo subjektų interesus. Nustatyta atvejų, kai asociacijoms priklausančių įmonių atžvilgiu dažniau buvo taikoma statinių patikrinimų metu nustatytų neatitikčių atšaukimo procedūra, kuri paprastai būna taikoma tik išimtinais atvejais.

Taip pat nustatytos statybos sektoriaus taisytinos sritys, kurios sąlygoja korupcijos rizikos atsiradimą, pavyzdžiui valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų eliminavimas iš projektavimo ir projektų kontrolės procesų.

STT rekomenduoja PAGD užtikrinti, kad į Statybos užbaigimo komisiją įtraukti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai kiekvieno statinio patikrinimo metu tikrintų statinio atitiktį teisės aktų reikalavimams, o ne tik jo atitikimą projekto sprendiniams. Taip pat siūloma reglamentuoti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimams taikomus išeities parametrus ir parengti metodiką, kuri būtų privaloma projektuojant ir (ar) ekspertuojant projektus. Užtikrinti, kad PAGD ir priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pareigūnai ir darbuotojai, susiję su asociacijomis, vienijančiomis projektavimo srityje veikiančius verslo subjektus, nedalyvautų vykdomoje statybos priežiūros veiklos srityje.

Aplinkos ministerijai rekomenduojama įtraukti PAGD į projektus derinančių subjektų sąrašą arba į projektų tikrinimo kontrolės procesą, taip pat tikslinti atestuotų gaisrinės saugos ekspertų kvalifikacijos įvertinimo procedūras, griežtinti jų teikiamų paslaugų kontrolę.

PAGD ir Aplinkos ministerija per 3 mėnesius turės informuoti STT, kaip įvykdyti ar numatomi vykdyti pateikti pasiūlymai.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia: