STT: atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės – nelygu nepriekaištingai reputacijai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos par­ei­gū­nai at­li­ko tei­sės ak­tų, re­gu­liuo­jan­čių ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos kri­te­ri­jus, an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą ir pa­siū­lė at­leis­tų nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir baus­mės as­me­nų ne­ver­tin­ti kaip tu­rin­čių ne­prie­kaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją.

STT atkreipė dėmesį, kad kai kuriuose teisės aktuose, kurie reglamentuoja nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nėra nuostatų, ribojančių galimybę vykdyti svarbias pareigas asmenims, kurie buvo pripažinti padarę nusikalstamas veikas, tačiau buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės arba pripažinti kaltais ir nuteisti, bet atleisti nuo bausmės, rašoma pranešime spaudai.

Asmenys, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos, nes tokiais atvejais pripažįstama, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, taigi, buvo įrodyti visi padarytos nusikalstamos veikos požymiai. STT mano, kad tokie asmenys negali eiti valstybės tarnautojo, antstolio, viešojo pirkimo komisijos nario ar kitų reikšmingų pareigų.

Korupcijos prevencijos specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad viešųjų pirkimų reguliavime nėra nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ekspertams, kurie dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose, sprendžia dėl pasiūlymų atitikties pirkimo sąlygoms.

STT, siekdama, kad valstybės tarnautojų, viešųjų pirkimų komisijos narių, pirkimų organizatorių ir kitas pareigas eitų sąžiningi ir korupcijai atsparūs asmenys, siūlo detalizuoti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir papildyti subjektų, kuriems taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, sąrašą.

STT prašo antikorupcinio vertinimo išvadą gavusias institucijas: Ūkio ir Teisingumo ministerijas, per du mėnesius informuoti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į išvadoje pateiktas pastabas.