Stringa sprendimas dėl Neringos Venckienės ekstradicijos
Či­ka­gos fe­de­ra­li­nis teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis Lie­tu­vos pra­šy­mą iš­duo­ti bu­vu­sią Sei­mo na­rę Ne­rin­gą Venc­kie­nę, ta­po vie­nu iš ke­le­to JAV fe­de­ra­li­nių teis­mų, tu­rė­ju­sių su­stab­dy­ti ša­lies vy­riau­sy­bės var­du iš­kel­tų ci­vi­li­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mą, tę­sian­tis vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų da­li­niam už­da­ry­mui.

Vyriausiasis federalinis teisėjas Rubenas Castillo trečiadienį paskelbė nurodymą dviem savaitėms sustabdyti visų tokio tokio pobūdžio bylų nagrinėjimą dėl praeitą savaitę prasidėjusio vyriausybės uždarymo.

Šis nurodymas taikomas ir byloms dėl prieglobsčio suteikimo bei ekstradicijos, įskaitant N. Venckienės bylą.

Lietuvos prokurorai siekia N. Venckienės grąžinimo, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų.

Pati N. Venckienė tvirtina, kad šie kaltinimai yra politiškai motyvuoti ir kad jos gyvybei iškiltų pavojus, jeigu ji būtų grąžinta į Lietuvą.