Steigiama Lietuvos ambasada Jungtiniuose Arabų Emyratuose
Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė nuo 2019 m. sau­sio 1 d. įsteig­ti am­ba­sa­dą Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, Abu Da­by­je. Ši at­sto­vy­bė rei­ka­lin­ga to­les­niam Lie­tu­vos in­te­re­sų gy­ni­mui, po­li­ti­nių kon­tak­tų stip­ri­ni­mui, vers­lo ry­šių plė­to­ji­mui, kon­su­li­nių pa­slau­gų Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiams tei­ki­mui.

Šiuo metu Lietuvai JAE atstovauja ambasada Egipto Arabų Respublikoje Kaire. Lietuvos ambasada Egipto Arabų Respublikoje yra akredituota net 7 arabų valstybėms: Egipto Arabų Respublikai, Kataro Valstybei, Kuveito Valstybei, Jungtiniams Arabų Emyratams, Jordanijos Hašimitų Karalystei, Saudo Arabijos Karalystei, Libano Respublikai ir Arabų Lygai.

JAE ir regiono valstybės yra didžiausios naftos ir dujų eksportuotojos, darančios lemiamą įtaką dujų ir naftos kainų formavimui. JAE yra verslo, bankininkystės ir transporto centras, ypatingai svarbus atveriant arabų pasaulio rinką Lietuvos prekėms ir paslaugoms.

Lietuvos verslas yra įvardijęs JAE kaip prioritetinį tašką diplomatinio atstovavimo plėtrai. JAE įeina į perspektyvių Lietuvai rinkų sąrašą. Palyginti su 2016 metais, Lietuvos eksportas į JAE išaugo 73 proc.

JAE lietuvių bendruomenė regione yra didžiausia, Lietuvos ambasados Egipte duomenimis, JAE nuolat gyvena 1500–2000 Lietuvos piliečių.