Sprogo burbulas dėl Operos ir baleto teatro scenos rekonstrukcijos
Įver­ti­nus Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro par­ei­gū­nų su­rink­tus duo­me­nis, Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės fi­nan­si­nio, bu­hal­te­ri­nio po­bū­džio do­ku­men­tus, gau­tas spe­cia­lis­tų iš­va­das, ne­nus­ta­ty­ta fak­ti­nių duo­me­nų apie sve­ti­mo tur­to iš­švais­ty­mą vyk­dant Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (to­liau – Tea­tro) sce­nos re­kons­truk­ci­ją, to­dėl iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mu nu­trauk­tas, sa­ko­ma Pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai. 

Ikiteisminio tyrimo metu buvo išanalizuota Vokietijos bendrovės, kuri buvo scenos rekonstrukciją vykdžiusi pagrindinė rangovė, pateikta didelės apimties finansinio, buhalterinio pobūdžio medžiaga, apklausti ekspertinius tyrimus atlikusieji ir ekspertizių išvadas pateikusieji Lietuvos ekspertai, taip pat liudytojais buvo apklausti šios Vokietijos bendrovės darbuotojai.

Išnaudojus proceso galimybes konstatuota, kad atnaujinto ikiteisminio tyrimo pareigūnų atlikti procesiniai veiksmai ir jų metu gauti faktiniai duomenys nesuteikia pagrindo išvadai, kad Teatro scenos rekonstrukcijos darbai arba jų dalis nebuvo atlikti ir kad už juos buvo nepagrįstai apmokėta, bei kad dalis Teatrui skirtų lėšų buvo panaudota ne Teatro poreikiams ir naudai, t. y. kad vykdant Teatro scenos rekonstrukcijos darbus bei apmokant už juos būtų iššvaistytas svetimas turtas. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento, Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.

Ikiteisminis tyrimas prokuroro iniciatyva buvo atnaujintas 2015 m. vasarą gavus iš minėtos Vokietijos bendrovės finansinio, buhalterinio pobūdžio dokumentus.