Socialdemokratai bendradarbiaus su dviem didžiausiomis šalies profesinėmis sąjungomis
Par­la­men­ti­nė­je opo­zi­ci­jo­je esan­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) pa­si­ra­šys bend­ra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mus su dviem di­džiau­sio­mis ša­lies pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Su­si­ta­ri­mą LSDP pa­si­ra­šys su Kris­ti­nos Kru­pa­vi­čie­nės va­do­vau­ja­mu „So­li­da­ru­mu“ ir In­gos Ru­gi­nie­nės – Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ja.

Tokį leidimas partijos vadovui suteiktas šeštadienį vykusiame partijos tarybos posėdyje Vilniuje.

„Mes bendradarbiausime ne tik politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse“, –žadėjo G. Paluckas.

Pasak G. Palucko, su „Solidarumu“ susitarimas bus greičiau pasiektas, nes jau yra aptarta, o su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija derybos bus pradedamos.

G. Palucko teigimu, su „Solidarumu“ susitarimas bus pasirašytas per sausį, o su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – tikriausiai jau po savivaldos rinkimų.

Partijos vadovas BNS pranešė, kad su profsąjungomis bus bendradarbiaujama rinkimų metu: „Kai kurie profsąjungų kandidatai bus mūsų savivaldos rinkimų sąrašuose, padės renkant parašus“.

G. Paluckas pabrėžė, kad profsąjungų lyderiai savivaldos rinkimuose nedalyvaus.