Socdemai atgavo 104 tūkst. eurų dotacijos
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) so­cial­de­mo­kra­tams grą­ži­na da­lį dėl šiurkš­čių fi­nan­sa­vi­mo pa­žei­di­mų ati­mtos do­ta­ci­jos – apie 104 tūkst. eu­rų.

Lietuvos socialdemokratų partija teismui skundė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, pagal kurį partija neteko 504 tūkst. eurų pusmečio dotacijos.

LVAT socialdemokratų skundą tenkino iš dalies – konstatavo, kad VRK nepagrįstai kaip šiurkštų įvertino vieną iš padarytų pažeidimų, todėl į biudžetą grąžintina dotacija siekia 400 tūkst. eurų.

VRK pernai lapkritį LSDP pripažino pažeidus Politinių kampanijų finansavimo įstatymą, todėl nusprendė neskirti šiai partijai 504 tūkst. eurų dotacijos.