Šnipinėjimu kaltinamam klaipėdiečiui – 7 metai įkalinimo
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį šni­pi­nė­ji­mu Ru­si­jai ren­kant duo­me­nis apie NA­TO ka­ro lai­vus, bend­ro­vę „Klai­pė­dos naf­ta“ ir ki­tus ob­jek­tus kal­ti­na­mam Lie­tu­vos pi­lie­čiui Ro­ma­nui Še­še­liui sky­rė sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

„Byloje surinkti duomenys patvirtino, kad jis net tik gavo užduotį, bet ir atliko konkrečius šnipinėjimo veiksmus“, – BNS sakė teismo atstovė Gintarė Daugėlaitė.

Nuteistasis laisvės atėmimo bausmę turės atlikti pataisos namuose.

Generalinė prokuratūra siūlė R. Šešelį įkalinti aštuoneriems metams.

Teismas įvertino tai, kad teisiamo asmens atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta, jis anksčiau nebuvo teistas, todėl skyrė šiek tiek mažesnę už sankcijos vidurkį laisvės atėmimo bausmę.

Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad užduotyse minimi asmenys, bylos duomenimis, nebuvo užverbuoti.

Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.

Lietuvos įstatymai už šnipinėjimą numato laisvės atėmimą nuo trejų iki penkiolikos metų.

R. Šešelis kaltės nepripažino, su kaltinimais nesutiko.

Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, 1974 metais Rusijoje gimęs ir Brianske gyvenęs vyras buvo užverbuotas Rusijos žvalgybos organizacijos ir vykdė užduotis, susijusias su informacijos rinkimu bei jos perdavimu šios užsienio valstybės žvalgybos organizacijai.

Prokuratūros duomenimis, Lietuvos pilietis nuo 2015 metų iki jo sulaikymo 2017 metų gruodį rinko ir perdavinėjo informaciją apie Lietuvos kariuomenės karines jūrų pajėgas, NATO karo laivus bei jais gabenamą karinę techniką, Klaipėdos mieste ir Klaipėdos jūrų uoste esančius objektus, įskaitant ir tuos, kurie turi strateginę reikšmę valstybės nacionaliniam saugumui.

Bylą išnagrinėjęs teisėjas Dalius Jocys sakė, jog, remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad Rusijos žvalgybą domino visa informacija, iš kurios būtų galima gauti duomenų apie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje esančius Lietuvos strateginius objektus.

„Byloje nustatyta, kad šią informaciją Rusijos Federacijos žvalgybos organizacija iš nuteisto asmens ir gavo“, – teismo pranešime cituojamas teisėjas.

Bylos duomenimis, vykdydamas Rusijos žvalgybos organizacijos užduotis R. Šešelis rinko informaciją apie suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, bendrovę „Klaipėdos nafta“, šių objektų infrastruktūrą, rezervuarus, apsaugos sistemas ir jų pasikeitimus.

Duomenys apie tai, kad šis asmuo galėjo vykdyti neteisėtą veiką rinkdamas ir perdavinėdamas informaciją jį užverbavusios organizacijos atstovui, gauti vykdant kontržvalgybinę operaciją.

Prokuratūra pabrėžia, kad R. Šešelis nerinko ir neperdavinėjo įslaptintų dokumentų, tačiau jo veiksmai vertintini kaip nusikalstami, nes jis veikė vykdydamas užsienio valstybės žvalgybos organizacijos užduotis.

Turima duomenų, kad kaltinamajam buvo duota užduotis užmegzti draugiškus santykius su Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų darbuotojais bei įgyti jų pasitikėjimą.

Be minėto klaipėdiečio dėl šnipinėjimo nuo 2014 metų Lietuvoje penki asmenys yra nuteisti ir nubausti laisvės atėmimo bausmėmis. Kai kurie jų bausmes jau atliko.