Skiriant finansavimą „socialdarbiečiams“ buvo padarytas pažeidimas
Sei­me pri­imant biu­dže­to pa­tai­są dėl ga­li­my­bės sko­lin­tis nau­jų par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mui bu­vo pa­da­ry­tas Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mas, tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Jos pirmininkės Ritos Tamašunienės teigimu, realių pasekmių šis sprendimas, įstatymą perdavus pasirašyti prezidentei Daliai Grybauskaitei, nebeturės, bet užkirs kelią panašiems pažeidimams ateityje.

„Svarstydami šiandien posėdyje bendrąja tvarka nustatėme, kad visgi Statuto pažeidimas buvo, kad visiems biudžetui teikiamiems pasiūlymams reikalingas Vyriausybės nutarimas, nuomonė tuo klausimu. Komisija bendru sutarimu pritarė, kad procedūrinis pažeidimas buvo“, – po komisijos posėdžio BNS sakė R. Tamašunienė.

„Realiai dabar pasekmių nėra, kadangi prieš įstatymą pasirašant dar galėjome stabdyti, bet neeiliniame posėdyje nesusirinko kvorumas. Bet nesukūrėme precedento ir aš labai džiaugiuosi, kad tos nuostatoms, kurios iki šiol buvo svarstant biudžetą, liko, ir tikiuosi, kad Vyriausybė atsižvelgs į mūsų sprendimą ir tokių klaidų daugiau nepasikartos“, – situaciją aiškino komisijos vadovė.

Praėjusią savaitę šį klausimą R. Tamašunienė siūlė svarstyti neeiliniame posėdyje – tuomet komisijos sprendimas būtų galėjęs sustabdyti įstatymą Seime. Tačiau nesusirinko kvorumas.

Seimas praėjusį ketvirtadienį priėmė biudžeto pataisą, kuri leidžia valstybei skolintis siekiant užtikrinti įsipareigojimus NATO, taip pat naujai sukurtoms partijoms finansuoti.

Su šia pataisa rinkimuose nedalyvavę socialdarbiečiai pretenduoja į daugiau kaip 200 tūkst. eurų dotaciją.

Opozicija argumentavo, kad pataisa priimta nesilaikant Statuto, nes grįžus į priėmimo stadiją nebuvo Vyriausybės išvados vienam Seimo narių pasiūlymui. Opozicijos atstovai kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę su prašymu pataisą vetuoti.

Opozicijos atstovai kritikuoja tiek gynybos išlaidų susiejimą su partijų finansavimu, tiek priėmimo skubą pažeidžiant procedūras.