Šiemet Lietuvos ir užsienio piliečiai įvaikino 30 vaikų netekusių tėvų globos
Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per pir­muo­sius tris šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai įvai­ki­no 20 tė­vų glo­bos ne­te­ku­sių vai­kų, o už­sie­nio pi­lie­čiai įvai­ki­no 10 tė­vų glo­bos ne­te­ku­sių vai­kų.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos Respublikos piliečiai, 18 sutuoktinių porų ir 1 nesusituokęs asmuo įvaikino 20 tėvų globos netekusių vaikų. Įvaikinta 12 mergaičių ir 8 berniukai. Įvaikinta 15 vaikų iki 3 metų amžiaus ir 5 vaikai nuo 4 iki 6 metų amžiaus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 4 vaikus įvaikino biologinės (-nio) motinos / tėvo 2 sutuoktiniai. Įvaikintas 1 vaikas iki 3 metų amžiaus, 1 vaikas 4–6 metų amžiaus bei 2 vaikai, kurių amžius siekia 7–9 metus.

8 užsienio valstybių piliečių šeimos per pirmąjį šių metų ketvirtį įvaikino 10 be tėvų globos likusių vaikų, iš jų 2 mergaites ir 8 berniukus.

Italijos piliečiai per pirmąjį šių metų ketvirtį įvaikino 7 vaikus, Kanados piliečiai – 1, JAV piliečiai – 1, Naujosios Zelandijos piliečiai – 1.

Užsieniečių ir nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai įvaikino 2 vaikus iki 3 metų amžiaus, nuo 4 iki 6 metų įvaikinti 3 vaikai, nuo 7 iki 9 metų įvaikinti 3 vaikai, o nuo 10–14 metų įvaikinti 2 vaikai.