Sergejus Fedotovas VSD patikrinimą praėjo
Kon­kur­są va­do­vau­ti Vals­ty­bi­nei au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bai (VAT) lai­mė­jęs Ser­ge­jus Fe­do­to­vas ga­li pra­dė­ti ei­ti par­ei­gas. Ke­tu­ris mė­ne­sius S.Fe­do­to­vo pa­ti­ki­mu­mą ver­ti­nęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD), anot Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos, dėl ku­rios S.Fe­do­to­vas ne­ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mas VAT di­rek­to­riu­mi, ra­šo por­ta­las 15min.lt

Anot žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto Martyno Žilionio, VSD atsakymas dėl S.Fedotovo patikimumo gautas sausio 3 dieną.

Į VAT vadovo pareigas pareigas S. Fedotovas iki šiol nepaskirtas, nes Žemės ūkio ministerija laukė VSD rekomendacijos dėl S.Fedotovo galimybių gauti leidimą dirbti su slapta informacija.

S. Fedotovas tarnybai vadovavo 4 metus – nuo 2014-ųjų iki praėjusių metų gegužės, kai pasibaigus jo kadencijai tuometinio žemės ūkio ministro Broniaus Markausko sprendimu nebuvo vėl paskirtas.

Naują tarnybos direktoriaus konkursą rugpjūtį S. Fedotovas laimėjo vienintelis surinkęs daugiau nei privalomus 6 balus. Kiti keturi pretendentai liko už brūkšnio.

S. Fedotovas yra buvusios parlamentarės, Darbo partijos byloje nuteistos Vitalijos Vonžutaitės sutuoktinis, Rusijoje besislapstančio žlugusio Ūkio banko savininko Vladimiro Romanovo buvęs bendražygis.