Seimūnai susikibo dėl privačių interesų
Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Sta­sys Ja­ke­liū­nas krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją pra­šy­da­mas įver­tin­ti, ar kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius lai­ku – per 30 die­nų – ne­dek­la­ruo­da­mas sū­naus ei­na­mų par­ei­gų UAB „Goog­le Pa­yment Lit­hua­nia“, ku­rios veik­los sri­tį jis kon­tro­liuo­ja dirb­da­mas BFK, ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo nuo­sta­tų. A. Ku­bi­lius kal­ti­na S. Ja­ke­liū­ną sa­kant ne­tie­są.

Pasak S. Jakeliūno, 2018 metų spalio 15 dienos UAB „Google Payment Lithuania“ valdybos sprendimu A. Kubiliaus sūnus Vytautas Kubilius buvo paskirtas šios įmonės direktoriumi. Ši įmonė teikia finansų paslaugas ir Lietuvos bankas jai 2018 metų gruodžio 20 dieną yra išdavęs elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją. „Taigi įmonės veiklos reguliavimas patenka į BFK veiklos kryptis. Tačiau informacija apie tai, kad sūnus vadovauja finansines paslaugas teikiančiai įmonei, A. Kubiliaus privačių interesų deklaracijoje yra nutylima, ji netapo žinoma visuomenei. Toks politiko elgesys yra netoleruotinas ir diskredituoja Seimo nario veiklą, menkina BFK priimamų sprendimų patikimumą visuomenės akyse“, – teigė S. Jakeliūnas. Jis taip apt priminė, kad prieš metus A. Kubilius, Seimo laikinojoje komisijoje nagrinėdamas Baltarusijos rinkos ypatumus, pamiršo deklaruoti, kad jo sūnus V. Kubilius yra Baltarusijos energetikos srityje dirbančios ir konkuruojančios UAB „Modus group“ stebėtojų tarybos narys. „Dėl to Seimas A. Kubilių netgi pašalino iš laikinosios komisijos“, – sakė BFK pirmininkas.

Tuo metu A. Kubiliaus teigimu, S. Jakeliūnas sako netiesą. Pasak konservatoriaus, jo sūnus V. Kubilius jau seniai dirba „Google Lietuva“ vadovu ir tai visiems seniai yra žinoma. „Lietuvai siekiant tapti finansinių paslaugų centru pasaulinė kompanija „Google“ susidomėjo galimybėmis savo elektroninės bankininkystės veiklą perkelti į Lietuvą. To siekdama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus 2018 metų gruodžio 20 dieną gavo Lietuvos banko išduotą elektroninės bankininkystės veiklos licenciją. Apie tai plačiai rašė Lietuvos spauda, tai garsiai skelbė Lietuvos valdžios institucijos. Licencija buvo išduota globalios „Google“ specialiai tam tikslui įkurtai įmonei „Google Payment Lithuania“, tačiau ši įmonė iki šiol elektroninės bankininkystės veiklos nevykdo. Todėl S. Jakeliūnas sako netiesą, teigdamas, kad mano sūnus Vytautas Kubilius vadovauja įmonei, kuri jau teikia finansines paslaugas. Mano sūnus nėra tapęs bankininku ir todėl S. Jakeliūno priekaištai dėl mano tariamo interesų konflikto yra nepagrįsti“, – mano A. Kubilius. Tačiau tam, kad niekam nekiltų kokių nors abejonių, jis pranešė vakar specialiai papildęs viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, įrašydamas ir sūnaus ryšius su veiklos nevykdančia „Google Payment Lithuania“ įmone.“ A. Kubilius priminė, kad VTEK nustatė, jog nepaisant R. Karbauskio skundų, jo sūnaus veikla „Modus grupės“ stebėtojų taryboje nesukėlė jokio interesų konflikto su Seimo nario parlamentine veikla, todėl VTEK atsisakė pradėti tyrimą.