Seimo pirmininkas reiškia užuojautą dėl sąjūdininko J. A. Antanaičio netekties
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis Sei­mo ir sa­vo var­du reiš­kia nuo­šir­džią užuo­jau­tą lais­vės ko­vo­to­jo, są­jū­di­nin­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko Jo­no Al­gir­do An­ta­nai­čio ar­ti­mie­siems.

Kaip teigiama Seimo kanceliarijos pranešime, J. A. Antanaičio meilė tėvynei ir kovotojo dvasia yra pavyzdys jaunajai kartai.

Parlamento vadovas dėkojo J. A. Antanaičiui už veiklą, vedusią į laisvę ir nepriklausomybę, demokratijos ir tautinių vertybių puoselėjimą bei saugojimą.

1992–1996 metų kadencijos Seimo narys, valstybininkas, rezistentas, inžinierius J. A. Antanaitis mirė šeštadienį. Jam buvo 97 metai.

J. A. Antanaitis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio Kryžiumi, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Krašto apsaugos ministerijos medaliu „Už nuopelnus“.