Seimo NSGK nariai nori patys pamatyti slaptą pažymą
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Vir­gi­li­jus Alek­na, Juo­zas Ole­kas ir Lau­ry­nas Kas­čiū­nas krei­pė­si į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį pra­šy­da­mi ar­ti­miau­sia­me NSGK po­sė­dy­je pa­teik­ti slap­to­je pa­žy­mo­je, ad­re­suo­to­je Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui, esan­čią in­for­ma­ci­ją.

„Panašu, kad premjeras ir Seimo „valstiečių“ frakcijos seniūnas piktnaudžiauja valdžia, nes slaptumą naudoja politinei kovai. Nesuprantama, kodėl įslaptinta informacija siunčiama tik vienos frakcijos seniūnui, kodėl, jei yra grėsmė nacionaliniam saugumui, neinformuojama Prezidentė, Seimo Pirmininkas ir Seimo NSGK“, – pranešime spaudai cituojama Seimo NSGK pirmininko pavaduotoja R. Juknevičienė.

Š. m. gruodžio 19 d. vyksiančiame Seimo NSGK posėdyje specialiosios tarnybos yra prašomos pateikti informaciją, susijusią su premjero kreipimusi į tarnybas dėl Kremliaus įtakų Lietuvoje vykstantiems politiniams procesams.

Pasak parlamentarų, „šių metų gruodžio 11 d. Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis pareiškė, jog yra susipažinęs su šia informacija slaptoje pažymoje, kuri buvo adresuota jam, kaip frakcijos seniūnui“.