Seimo nariai kreipėsi į LRTK dėl šmeižto apie Lietuvos partizanus
Sei­mo Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir Aud­ro­nius Ažu­ba­lis raš­tu krei­pė­si į Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Man­tą Mar­ti­šių dėl me­la­gin­gos ir ne­apy­kan­tą kurs­tan­čios in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mo apie Lie­tu­vos par­ti­za­nus, ku­riems šių me­tų sau­sio 13 d. bu­vo įteik­ta Lais­vės pre­mi­ja.

Kaip rašoma Seimo narių rašte, 2019 m. sausio 14 d. Rusijos televizijos kanalo „Rossija 24“ transliuotoje žinių ir aktualijų laidoje buvo parodytas reportažas*s apie 2019 m. sausio 13 d. Seimo iškilmingo posėdžio, skirto Laisvės gynėjų dienai paminėti, metu Laisvės premijos įteikimą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei. Reportaže partizanai buvo išvadinti nusikaltėliais ir taikių gyventojų bei vaikų žudikais. Buvo parodyta žinoma nuotrauka iš „Lietūkio“ garažo Kaune, taip pat nuotrauka, kurioje lietuvė aprauda 1941 m. sovietų teroro aukas – visa tai buvo pateikta kaip Lietuvos partizanų aukos, rašoma išplatintame pranešime spaudai. Reportaže taip pat buvo pateikta daug melagingos statistikos apie neva nuo partizanų nukentėjusių aukų skaičių.

„Akivaizdu, kad buvo skelbiama melaginga informacija apie Lietuvos partizaninį pasipriešinimą, menkinami Lietuvos partizanai, kurstoma neapykanta jų atžvilgiu. Tai nėra pirmas atvejis, kada rusiški televizijos kanalai skleidžia tokio ir panašaus pobūdžio informaciją apie Lietuvą ar kitas Baltijos šalis. Vykdydama informacinį karą ir skleisdama priešišką propagandą, melagingas žinias, Rusija siekia kurstyti visuomenės įtampą ir Lietuvos žmonių nepasitikėjimą savo valstybe“, – teigė L. Kasčiūnas.

Seimo nariai savo rašte prašo įvertinti ir pritaikyti sankcijas šiam kanalui:

„Prašome įvertinti minėtoje televizijos kanalo „Rossija 24“ žinių ir aktualijų laidoje rodytą reportažą apie Laisvės premijos įteikimą Lietuvos partizanams ir šiam televizijos kanalui pritaikyti įstatymuose numatytas poveikio priemones“, – kalbėjo A. Ažubalis.

Laido įrašas – nuo 33 minutės:

..