Seime – mūšis dėl Ramūno Karbauskio pateiktų Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų
Sei­mui an­tra­die­nį dar kar­tą ban­dy­ta pa­teik­ti val­dan­čių­jų ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ini­ci­juo­tas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sas. Pa­gal siū­lo­mas nuo­sta­tas, vai­kus iš tė­vų bū­tų ga­li­ma pa­im­ti tik kai jiems gre­sia rea­lus pa­vo­jus svei­ka­tai ir gy­vy­bei. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko pa­tai­so­se tei­gia­ma, kad vai­kų pa­ėmi­mas iš tė­vų na­mų prieš jų va­lią tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip psi­cho­lo­gi­nis smur­tas.

Konservatorius Jurgis Razma posėdžio pradžioje prašė, kad klausimas vėl būtų išbrauktas iš darbotvarkės. Anot jo, šioje srityje kyla daug aistrų: „Man atrodo, geriausia, ką mes galime padaryti, tai koncentruotis į taisymą vyriausybės pateikto projekto, atitinkamų pataisų registravimo, bet nebesiūlyti naujų projektų, su kai kuriomis labai abejotinomis nuostatomis.“ Tiesa, pataisos iš darbotvarkės išbrauktos nebuvo.

Tiesa, pertraukos paprašė patys valdantieji. Jų atstovė Agnė Širinskienė klausime paprašė pusės valandos pertraukos, teigdama, kad norima pasižiūrėti kai kurias Civilinio kodekso nuostatas. Tokiam siūlymui buvo pritarta.

R. Karbauskiui – klausimų lavina

Pristatydamas siūlomas pataisas R. Karbauskis kalbėjo, kad praėjusių metų liepos 1-ąją įsigaliojo naujasis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kurio įgyvendinime, pasak jo, kilo problemų. „Todėl, kad mūsų institucijos, vienaip ar kitaip, vykdydamos savo teises ir pareigas, kurios tinkamai nebuvo apibrėžtos, padarė tam tikrų klaidų, kurios viešojoje erdvėje buvo konstatuotos“, – kalbėjo R. Karbauskis.

Jis teigė, kad įstatymo pataisos teikiamos siekiant tobulinti vaiko teisių apsaugos sistemos teisinį reguliavimą. Kaip kalbėjo valdančiųjų lyderis, suvokiant, kad geriausiai vaiko interesų apsauga užtikrinama šeimoje, siekiama užtikrinti, kad pirmiausia pagalba vaikui ir šeimai būtų teikiama neatskiriant jo nuo šeimos. Paimti vaiką iš šeimos būtų galima tik tada, kai kitaip užtikrinti jo interesų nebeįmanoma: „Įstatymo projekte pateikiamas baigtinis atvejų sąrašas, kada galimas vaiko paėmimas iš įstatyminių atstovų.“

Konservatorė Rasa Juknevičienė citavo paties R. Karbauskio pranešimą, kuriame teigiama, kad pseudopolitikai klaidina visuomenę ir siekia iš šeimos ir vaikų nelaimių krautis politinius dividendus. Anot R. Juknevičienės, aiškiausiai tai daro būtent valdančiųjų „valstiečių“ atstovas Mindaugas Puidokas.

„Tai jis kraunasi dividendus iš šeimų nelaimių. Kodėl tęsiate M. Puidoko pseudopolitiką registruodamas, iš esmės, prieš savo vyriausybės poziciją nukreiptas pataisas, kodėl neregistravo pataisų jau pateiktam projektui? Ar todėl, kad jums reikia toliau skaldyti visuomenę ir šią temą laikyti darbotvarkėje? Ar nebūtų sąžiningiau savo nepasitenkinimą ministru L. Kukuraičiu išreikšti tiesiogiai, o ne organizuojant brangiai kainuojantį ir visai nereikalingą Seimo posėdį? Ar jau girdėjote apie proporcingą kūdikio supurtimą, kuris nuo vakar gydomas Santaros klinikose?“ – klausimų virtinę R. Karbauskiui pažėrė R. Juknevičienė.

Rasa Juknevičienė: „Ar nebūtų sąžiningiau savo nepasitenkinimą ministru L. Kukuraičiu išreikšti tiesiogiai, o ne organizuojant brangiai kainuojantį ir visai nereikalingą Seimo posėdį?“

Atsakydamas į klausimą R. Karbauskis kalbėjo, kad kaip neatsakingų politikų ar pseudopolitikų pasisakymus vertina ir opozicijos pasisakymus, kad liepos 1-ąją įsigaliojęs įstatymas atitinka visus visuomenės lūkesčius ir jo nereikia keisti.

„Jeigu jūs nematote tų problemų, kurios iš tikro kilo, nevertinant, kad turime daryti pokyčius tame įstatyme, belieka apgailestauti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visuomenė yra neabejinga, dalyvavo ir dalyvauja aktyviai ir yra iniciatyvos visuomeninių organizacijų, kad būtų sutvarkytas šis įstatymas“, – kalbėjo R. Karbauskis. Jis teigė, kad jo siūlymuose nekeistas smurto apibrėžimas.

Politikas kalbėjo, kad žmonių, turinčių problemų su alkoholiu ir smurtaujančių visą laiką bus. Tačiau jis teigė, kad įstatymu turi būti užtikrinta pagalba vaikui ir šeimai, prieš paimant vaiką iš šeimos.

Po tokio R. Karbauskio atsakymo iš salės pasigirdo šūksniai, kad nebuvo atsakyta nė į vieną R. Juknevičienės užduotą klausimą.

Buvęs „valstiečių“ frakcijos narys Justas Džiugelis R. Karbauskio klausė, ar šis galėtų įvardinti, kiek vaikų buvo paimta iš šeimų per pirmąjį 2018-ųjų pusmetį, t.y. iki liepos 1-osios, kuomet įsigaliojo įstatymas, ir kiek vaikų buvo paimta po to. Jis taip pat klausė, kaip bus įvertinama, ar vaikui kyla realus pavojus, kaip sakoma įstatyme, o kada ne.

„Aš tų skaičių konkrečių, pagal mėnesius, nežinau, aš tik žinau, kad tos ataskaitos, kurias teikia ministerija, buvo, kad nuo įstatymo įsigaliojimo pradžios paimamų vaikų skaičius mažėja ir atitinkamai eigoje matėme tas klaidas, kurios viešojoje erdvėje buvo aptarinėjamos, kai sprendimai buvo neproporcingi situacijai, vaikai buvo paimami iš šeimų, kurioms reikėjo pagalbos, bet paėmimas buvo priemonė, kuri sukūrė daugiau problemų.

Kiek paimta vaikų – nepasakysiu, tai ne mano kompetencija. Aš nemanau, kad tai susiję su įstatymo projektu, žinoti, kurį mėnesį kiek buvo paimta vaikų“, – sakė R. Karbauskis. Tiesa, valdančiųjų lyderis neatsakė į antrą J. Džiugelio klausimo dalį, apie tai, kaip bus vertinama ar vaikui kyla realus pavojus.