Seimas pritarė Šiaurės Makedonijos Respublikos tapimui NATO nare
Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė siū­ly­mui ra­ti­fi­kuo­ti Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties pro­to­ko­lą dėl Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos Res­pub­li­kos pri­si­jun­gi­mo.

Teikiamu projektu siekiama ratifikuoti šių metų vasario 6 d. Briuselyje pasirašytą Šiaurės Atlanto sutarties protokolą dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo ir taip įvykdyti jam įsigalioti būtinas nacionalines procedūras, o kartu sudaryti teisines prielaidas Šiaurės Makedonijos Respublikos narystei NATO. Tam pritarė 108, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas Seimo narys. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Užsienio reikalų komitetas. Projektą Seimo posėdyje siūloma svarstyti kovo 14 d.

Prisijungimo protokolas sudaromas vadovaujantis Sutarties 10 straipsniu, pagal kurį „šalys vieningu susitarimu gali pakviesti bet kurią kitą Europos valstybę, galinčią remti šios Sutarties principus ir prisidėti prie Šiaurės Atlanto regiono saugumo, prisijungti prie šios Sutarties“. Prisijungimo protokolu įtvirtinamas minėtas „vieningas susitarimas“: NATO generalinis sekretorius įgaliojamas visų Sutarties šalių vardu pateikti Šiaurės Makedonijos Respublikos Vyriausybei formalų pakvietimą prisijungti prie Sutarties. Tik gavusi šį formalų pakvietimą Šiaurės Makedonijos Respublika galės atlikti atitinkamas teisines procedūras, būtinas prisijungti prie Sutarties ir taip tapti visateise NATO nare.

Prisijungimo protokolas įsigalios, kai jam pagal savo nacionalines procedūras pritars visos dabartinės Sutarties šalys.

Nuo 1995 metų Makedonija buvo NATO valstybė partnerė, dalyvaujanti Partnerystės taikos labui; nuo 1999 metų dalyvavo narystės veiksmų plane. Kai 2018 m. birželio 17 d. buvo pasirašytas istorinis Graikijos ir Makedonijos susitarimas dėl pavadinimo „Šiaurės Makedonijos Respublika“ naudojimo ir susijusių sąlygų („Prespa“ susitarimas), 2018 m. liepą Briuselyje vykusiame NATO susitikime Makedonija buvo pakviesta pradėti derybas dėl prisijungimo prie Šiaurės Atlantos sutarties. Šių metų sausį ratifikavus „Prespa“ susitarimą, jo įsigaliojimas atveria kelią Makedonijos narystei NATO.