SAM siūlo griežčiau riboti kvapų koncentraciją
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM), at­siž­velg­da­ma į gy­ven­to­jų skun­dus dėl ne­ma­lo­nių kva­pų, ren­gia nau­jas kva­pų kon­tro­lės tai­syk­les ir svars­to ma­žin­ti lei­džia­mos kon­cen­tra­ci­jos ri­bą. Tuo tar­pu ūki­nin­kai tei­gia, kad tu­rės ne­ma­žai in­ves­tuo­ti, o tai žlug­dys gy­vu­li­nin­kys­tę, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­ja.

SAM ketina iš nuotekų valymo įrenginių, fermų ir kitų ūkio subjektų sklindančių kvapų leidžiama koncentraciją sumažinti keturis kartus pastate ir 40 metrų aplink jį.

„Visas akcentas yra, kad taršos šaltinis, kuris skleidžia kvapus, būtų griežčiau reglamentuotas ir žmonės savo gyvenamoje vietoje nejaustų diskomforto“,– LRT teigė SAM viceministras Algirdas Šešelgis.

Ūkininkų teigimu, norėdami kelis kartus sumažinti koncentraciją fermose ir aplink jas, turės nemažai investuoti, o tai žlugdys gyvulininkystę.

SAM taip pat ketina siūlyti įstatymo pataisas, kad kvapas būtų įvardijamas kaip oro tarša.