Rusijos ryšių prievaizdus išgąsdino „Varpas“
Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ga­vo elek­tro­ni­nį laiš­ką ga­li­mai iš Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės ry­šių, in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių tar­ny­bos („Ros­kom­na­dzor“), ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma iš par­la­men­to tin­ka­la­pio pa­ša­lin­ti vie­ną is­to­ri­nio „Var­po“ žur­na­lo nu­me­rį. An­traip Sei­mo por­ta­lą gra­si­na­ma blo­kuo­ti kaip sklei­džian­tį Ru­si­jo­je drau­džia­mą pla­tin­ti in­for­ma­ci­ją.

Seimo vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus teigimu, norint įsitikinti, ar laiškas iš tiesų yra autentiškas, buvo kreiptasi į Krašto apsaugos ministeriją bei Valstybės saugumo departamentą. „Tarnybos galėtų įvertinti, ar toks laiškas nekelia kokios nors grėsmės, gal tai tik provokacija, surastų siuntėją. Jei pasitvirtintų, kad laiškas oficialus, tuomet turėtų reaguoti ir politikai“, – LŽ sakė A. Nekrošius.

Pasak jo, laiške konkrečiai įvardijamas „varpo“ žurnalo, kuriame yra straipsnių apie Rusiją, jos veiksmus pokario metu. Laiške reiškiamas nuogąstavimas, kad tai yra Rusijos Federacijoje šiuo metu draudžiama informacija. Todėl prašo imtis veiksmų, kad ta informacija nebūtų platinama. Priešingu atveju jie imsis veiksmų ir blokuos seimo tinklalapį“, – pasakojo seimo vicepirmininkas. Elektroninės „Varpo“ žurnalų, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinio, nuorodos Seimo portale buvo įdėtos 2008–2012 metais. Šįkart Rusijos atstovams užkliuvo konkretus 2008 metų gruodžio numeris.

“Buvau atsivertęs tą numerį. Manau, kad pagrindinis dalykas, kuris, manau, galėjo kliūtis, rašinys „Mir – taika ar karas“, kuriame kvestionuojamas Rusijos gebėjimas gyventi taikiai. Pasak A. Nekrošiaus, analogišką raštą Seimo kanceliarija buvo gavusi 2016-aisiais, tuomet reikalauta pašalinti kitą „Varpo“ numerį. „Mes į tai nereagavome, iš jų pusės reakcijos taip pat nebuvo“, – pasakojo parlamentaras. Jis mano, kad specialiosios tarnybos į Seimo prašymą sureaguos greitai.