Rusijos propaganda: Rolandas Paksas – mūsų žmogus
Pro­pa­gan­di­nė Ru­si­jos ži­niask­lai­da su pa­si­mė­ga­vi­mu ap­ra­šo Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rio, nu­ša­lin­to­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso vi­zi­tą į Mask­vą. Ak­cen­tuo­ja­mi jo žo­džiai apie Eu­ro­pos „psi­cho­zę“ dėl Ru­si­jos, kad Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos spren­di­mą iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos jis va­di­no „gai­viu vė­je­liu“ bei pri­ta­rė ini­cia­ty­vai kur­ti ne­for­ma­lią Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­tų ir eu­ro­par­la­men­ta­rų gru­pę.

Lietuvai atstovaujantis EP narys Rolandas Paksas pareiškė apie būtinybę sustabdyti „psichozę“ tarp Europos ir Rusijos – skelbia propagandinė Kremliaus žiniasklaida ir naujienų agentūros.

Rusijos spauda mirga pranešimais, kad antradienį, gruodžio 4 dieną, su Rusijos Valstybinės Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu ir Federacijos Tarybos vadove Valentina Matvijenko susitiko Paksas, europarlamentaras ir Lietuvos „eksprezidentas“, tačiau niekur neminima, kad buvo jis nušalintas.

Teigiama, kad per šiuos susitikimus Paksas pažymėjo, jog jis siekia paneigti Europoje išplitusią nuomonę apie pokalbį su Rusija „iš jėgos pozicijos“, kad reikia stabdyti Vakaruose egzistuojančią psichozę ir propagandą Rusijos atžvilgiu.

„Manau, apie tai dabar būtina kalbėti, šią psichozę reikia stabdyti. Žmonės tikrai išgąsdinti“, – cituojamas Paksas iš susitikimo su Rusijos Valstybės Dūmos pirmininku Volodinu.

Atkreipiamas dėmesys, kad dabartinę situaciją lietuvių politikas palygino su atmosfera prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

„Daugelio šalių žiniasklaida teigia, jog su rusais negalima susitarti. Aš noriu įrodyti priešinga – reikia, galima ir naudinga. Ir kalbėtis reikia visuose lygiuose“, – Maskvoje teigė Paksas.

Kuria „neformalią grupę“

Rusijos žiniasklaida aprašo, jog per susitikimą su EP nariu Paksu Volodinas pareiškė, kad Dūmoje kuriama neformali darbo grupė, dalyvaujant europarlamentarams, kurie mano, jog reikia pradėti dialogą. Ir teigia, kad Paksas tokią iniciatyvą palaiko – jis įsitikinęs, jog tai – savalaikis dalykas.

„Nelengvomis užsienio politikos sąlygomis naudingas dialogas, būtina palaikyti kontaktus ir kanalus keičiantis nuomonėmis. Kalbant apie Europarlamentą, manome, jog svarbu organizuoti, kad jie būtų pastovūs“, – cituojama Matvijenko iš susitikimo su Paksu.

Ji išreiškusi viltį, kad EP „skambės ne tik vienpusiškos rusofobinės kalbos, bet ir alternatyvus požiūris dėl Rusijos“.

Per Pakso ir Matvijenko susitikimą taip pat kalbėta apie Lietuvos ir Rusijos santykius, kurie esą vystosi ne ta kryptimi ir kenkia Lietuvos interesams. Todėl ji tikisi, kad „šis istorijos puslapis bus užverstas“. Viliasi, jog „su laiku Lietuvoje į valdžią ateis jėgos, kurios įvertins padarytą žalą“.

Atkreipiamas dėmesys, kad dabartinę situaciją lietuvių politikas palygino su atmosfera prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

Kremliaus propagandinė žiniasklaida cituoja Matvijenko, per susitikimą su Paksu pareiškusią ir savo nuomonę apie Lietuvos prezidentę. „Ponia Dalia Grybauskaitė sugalvojo sau misiją, kad jai reikia laikytis griežtos linijos dėl Rusijos. Tuo metu šalyje grubiai pažeidžiama žodžio laisvė, rusakalbių žmonių teisės, o bet koks kitoks požiūris persekiojamas – taip pat ir baudžiamąja prasme. Jūs tai žinote geriau, negu aš“, – pasakė ji svečiui.

Taip pat skelbiama, kad Paksas pareiškė Matvijenko esantis šalininkas gerų santykių su Rusija. Save jis vadino ne „euroskeptiku“, bet „eurorealistu“.

Britanijos išstojimą iš ES vadino „gaiviu vėjeliu“

Per vizitą Maskvoje Paksas aiškino, kad du trečdaliai Europarlamento narių yra pasidavę „masinei psichozei“ dėl Rusijos, o „konstruktyviam dialogui“ nusiteikęs ne daugiau kaip ketvirtadalis.

„Tačiau situacija greitai keičiasi“, – tikino Lietuvos atstovas EP, turėdamas galvoje galimas permainas po Europarlamento rinkimų 2019 metų gegužę, pažymėjo Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida.

Pakso pareiškė nuomonę, kad 2004 metais Lietuva įstojo į visai kitą ES, negu ji yra dabar, o to liudijimas – Didžiosios Britanijos išstojimas iš ES. Šį britų sprendimą jis pavadino „gaiviu vėjeliu“. Tačiau esą „praėjo savaitė, ir viskas pasidarė, kaip anksčiau – globalistai dar labiau pradėjo veržti varžtus“.

Rusijos valdžios atstovei Matvijenko Paksas pasakojo, kad tai esą iššaukė priešingą reakciją ir daugelyje Europos šalių į areną išeina politikai, pasisakantys už nacionalines valstybes. Ir kad jie yra prieš pokalbį su Rusija „iš jėgos pozicijos“.