Registruojama nauja LRT įstatymo redakcija
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis su Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) veik­lą ty­ru­sios ko­mi­si­jos na­riais skel­bia re­gis­tra­vęs nau­ją vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo įsta­ty­mo re­dak­ci­ją: bū­tų stei­gia­ma val­dy­ba, trum­pi­na­ma ta­ry­bos na­rių ka­den­ci­ja ir kei­čia­mi for­ma­vi­mo pri­nci­pai, at­si­sa­ko­ma rek­la­mos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

„Naujoje įstatymo redakcijoje suvienodinamas LRT portalo bei radijo ir televizijos reguliavimas, portalui pradedamas taikyti reklamos draudimas, siūloma įsteigti valdybą, LRT ombudsmeną, per pusę mažinamas politikų deleguojamas LRT tarybos narių skaičius, naikinama Administracinė komisija. Pataisas lėmė tiek LRT veiklą tyrusios komisijos išvados, tiek EBU rekomendacijos, tiek Konstitucinio Teismo išaiškinimai dėl LRT nepriklausomumo užtikrinimo“, – frakcijos pranešime spaudai cituojamas R. Karbauskis.

Valdyba būtų atsakinga už LRT valdymą, struktūros planavimą, ūkinę veiklą, sutarčių, jei sandorio suma yra didesnė kaip 29 tūkst. eurų, sudarymą.

LRT vadovybė buvo išsakiusi nuogąstavimus, kad valdančiųjų inicijuojami pakeitimai kelia grėsmę LRT nepriklausomumui.

„Valstiečių“ vadovas teigia, kad pataisomis LRT valdymas bus modernizuotas, „bus siekiama pritraukti pritraukti vadybos, teisės, ekonomikos žinių, didelės vadovaujamojo darbo patirties turinčių asmenų“.

Naują LRT valdymo organą – valdybą – sudarytų septyni asmenys: pagal pareigas direktorius ir du jo pavaduotojai bei keturi nariai, kuriuos skirtų taryba, po to, kai kandidatūros būtų atrinktos viešo konkurso būdu. Viešą konkursą, kuriame atrenkama 12 kandidatūrų į valdybos narius, vykdytų tarybos sprendimu paskelbto viešo konkurso būdu atrinkta audito kompanija, turinti bent 10 metų tarptautinės veiklos patirtį. Po to taryba priimtų sprendimą, kurie keturi iš atrinktų 12 asmenų taptų valdybos nariais.

Teikiamame projekte taip pat numatyta, kad valdybos nariais, išskyrus esančius jais pagal pareigas, tuos, galėtų būti skiriami tik tie asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų krypties teisės arba ekonomikos, vadybos ir administravimo srities išsilavinimą, turėtų vienos iš šių mokslo sričių magistro kvalifikacinį laipsnį arba būtų baigę vientisąsias vienos iš šių mokslo sričių studijas bei turėtų 5 metų vadovaujamojo darbo patirties.

Anot pranešimo, asmenys valdybos nariais būtų skiriami tokiu būdu, kad valdyboje būtų bent po vieną teisės, ekonomikos bei vadybos ir administravimo specialistą. Valdybos nariais negalėtų būti asmenys, neatitinkantys nepriekaištingos reputacijos apibrėžimo.

Pataisos numato pokyčius ir LRT taryboje. Nuo šešerių iki penkerių metų trumpinama valdybos narių kadencija, nuo keturių iki dviejų mažinama Seimo ir prezidento skiriamų atstovų. Teikėjai tviritna, kad taip LRT tarybos darbas bus depolitizuotas.

Taip pat projekte numatoma naikinti administracinę komisiją, Seimo laikinajai komisijai pripažinus, kad per ketverius pastaruosius metus ji nevykdė dalies savo funkcijų. Jos funkcijos didžiąja dalimi būtų perduodamos valdybai.

Pranešime nurodoma, kad pataisomis siūlomas naujas LRT vidinės savireguliacijos mechanizmas – LRT ombudsmenas.

Pranešime nurodoma, kad pataisomis siūlomas naujas LRT vidinės savireguliacijos mechanizmas – LRT ombudsmenas. Jis prižiūrėtų, kaip LRT laikosi savo misijos, žurnalistikos etikos principų, pavyzdžiui, nepriklausomumo, atskaitingumo visuomenei ir t. t., stebėtų, ar laikomasi LRT Etikos kodekso. Jį turės patvirtinti taryba.

Dalis pataisų, anot iniciatorių, susijusios su skaidrumo ir viešumo didinimu: numatomas privalomas LRT tarybos posėdžių transliavimas, privalomas kasmetinis išorinis auditas.

Seimas pernai gruodžio pabaigoje sudarė komisiją LRT finansams tirti. Jos išvadose minimi viešųjų pirkimų pažeidimai, padaryti dirbant ankstesniems vadovams, tačiau lapkričio pradžioje Seime šioms išvadoms nepritarta, jos toliau svarstomos komitetuose.

Siūlymai steigti naują valdymo organą valdybą, naikinti administracinę komisiją, trumpinti LT tarybos narių kadenciją buvo įvardinti jau tyrimo komisijos išvadose.

Seimo tyrimo metu LRT vadovybė pasikeitė. Pasibaigus ankstesnio LRT vadovo Audriaus Siaurusevičiaus antrajai kadencijai, generaline direktore kovo mėnesį išrinkta Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.