Rasa Juknevičienė – NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentė
Šian­dien Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (NA­TO PA) pir­mi­nin­kė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pra­de­da ei­ti NA­TO PA pre­zi­den­tės par­ei­gas. Ji pa­kei­tė Pa­olą Ali, nu­sto­jus ga­lio­ti jo, kaip Ita­li­jos Par­la­men­to na­rio, na­cio­na­li­niam man­da­tui.

R. Juknevičienė dėkoja kadenciją baigusiam prezidentui už puikų darbą, o įvairių šalių kolegoms parlamentarams – už suteiktą pasitikėjimą, rašoma pranešime spaudai.

„NATO yra mūsų tautų ir piliečių saugumo pagrindas ir garantas. Dabar, kai šalys susiduria su beprecedenčiais iššūkiais, mūsų unikali sąjunga ir transatlantiniai ryšiai yra nepaprastai svarbūs. Vienas mano prioritetų – užtikrinti, kad Asamblėja remtų ir stiprintų juos parlamentinio dialogo ir diplomatijos keliu.

NATO Viršūnių susitikimas Briuselyje šių metų liepą nustatė aiškius prioritetus tolesniam NATO atsako į šiandienos iššūkius stiprinimui. Kai kuriuos jų rytoj aptarsiu su NATO Generalinio Sekretoriaus pavaduotoja Rouz Giotemioler (Rose Gottemoeller), o Asamblėja nuveiktus darbus ir pažangą įvertins artėjančioje metinėje sesijoje Kanadoje – mūsų kitoje svarbioje sąjungininkėje Šiaurės Amerikoje.

Taip pat ketinu aplankyti kai kuriuos artimiausius NATO partnerius ir šalis kandidates, kad parodytumėme savo paramą NATO atvirų durų politikai ir pabrėžtumėme partnerių indėlį sprendžiant mūsų bendras problemas“, – teigia R. Juknevičienė.

Šiandien NATO PA prezidentė išvyksta į Briuselį, kur, be jau minėto susitikimo, susitiks su kitais aukštais NATO ir Europos Sąjungos pareigūnais.

R. Juknevičienė NATO PA, kaip Seimo delegacijos vadovė, dirba nuo 1999 m. 2008–2012 m. ji ėjo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro pareigas ir NATO PA darbe tiesiogiai nedalyvavo. Narystę NATO PA Seimo narė atnaujino 2013 m.; 2016 m. lapkričio mėn. ji buvo išrinkta NATO PA viceprezidente. 2018 m. kovo mėn. R. Juknevičienė Vilniuje vykusio Asamblėjos Nuolatinio komiteto posėdžio metu buvo nominuota NATO PA prezidente.