Ramūno Karbauskio komitetas svarstys LRT tarybos depolitizavimą
Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tys de­po­li­ti­zuo­ti LRT ta­ry­bos sky­ri­mo tvar­ką ir su­dė­tį, sa­ko ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Jo teigimu, reikėtų apsvarstyti, kad ne daugiau kaip trečdalį LRT tarybos narių skirtų politikai arba išvis jų neskirtų.

„Jeigu mes drįstume priimti sprendimą ir sumažintume politikų skiriamų LRT tarybos narių iki trečdalio, tai mes tai komitete ir darysime“, – antradienį per Seimo Kultūros komiteto posėdį sakė R. Karbauskis.

Jis taip pat teigė siūlysiąs Konstitucijos pataisą, kad į LRT tarybą negalėtų būti skiriami politinėms partijoms priklausantys žmonės.