Ragina Zenoną Vaigauską deklaruoti susitikimus su komisijos darbuotojais
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė par­agi­no bu­vu­sį ko­mi­si­jos va­do­vą Ze­no­ną Vai­gaus­ką dek­la­ruo­ti su­si­ti­ki­mus su įstai­gos dar­buo­to­jais, nes jis da­bar dir­ba „so­cial­dar­bie­čių“ ir į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­jan­čio prem­je­ro ko­man­do­se, ket­vir­ta­die­nį ra­šo por­ta­las 15min.lt.

„Iš mano pozicijos žiūrint, šiame etape, kai jis yra ir partijos atstovas, ir vieno pretendentų į kandidatus į prezidentus atstovas, tie apsilankymai turėtų būti tik tiksliniai. Iš anksto turėtų būti deklaruojama, kokiu klausimu, kokiu tikslu ateinama“, – portalui sakė L. Matjošaitytė.

Z. Vaigauskas 15min.lt patvirtino, kad apsilanko komisijos patalpose, kur dalina patarimus jos darbuotojams. Jis sakė su buvusiais kolegomis pasidalijantis žiniomis apie kompiuterines sistemas, techninę bazę.

„Manyčiau, kad buvusių senųjų komisijos narių patirtis yra tikrai reikalinga dabartinei komisijai: ir iš techninės pusės, kaip tos sistemos sukurtos, kaip veikia, kokie jų pavojai yra, ko reikėtų vengti, kokios stipriosios pusės yra. Tai yra į naudą“, – teigė buvęs VRK vadovas.

Jis VRK pirmininku dirbo 1994 – 2017 metais. Šiuo metu Z. Vaigauskas tvirtina esantis oficialus Socialdemokratų darbo partijos atstovas rinkimams. Prezidento posto siekiančio premjero Sauliaus Skvernelio rinkimų štabą jis konsultuoja teisiniais klausimais.