Protestuotojai ministro Lino Linkevičiaus nebaugina
Nors šian­dien prie Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) vyks­ta pro­tes­tas, ku­rio da­ly­viai rei­ka­lau­ja mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus at­sis­ta­ty­di­ni­mo, dėl jo vie­šų pa­si­sa­ky­mų apie Jo­ną No­rei­ką-Vė­trą, URM va­das ir to­liau ra­gi­na ins­ti­tu­ci­jas at­si­sa­ky­ti at­mi­ni­mo ženk­lų as­me­nims, ko­la­bo­ra­vu­siems su na­cių oku­pa­ci­ne val­džia.

„Jono Noreikos biografijoje būta įvairių, prieštaringų epizodų, kurių visumą turi vertinti istorikai. Mes neraginame peržiūrėti J. Noreikos reabilitacijos už antisovietinę veiklą bylos, neginčijame Aukščiausio Teismo sprendimų. Tačiau dalies mūsų piliečių viešai reiškiama pagarba asmenims, kurie tiesiogiai dalyvavo organizuojant represijas prieš žydus, organizavo getų steigimą, žydų turto nusavinimą, ne tik žeidžia kitų mūsų piliečių – žydų bendruomenės bei Holokaustą išgyvenusiųjų jausmus, bet ir užtraukia nepelnytą dėmę tarptautiniu lygiu visam mūsų išsilaisvinimo judėjimui, suteikia pagrindo oponentams kaltinti visus laisvės kovų dalyvius tuo, ko absoliuti dauguma niekuomet nedarė“, – sako L. Linkevičius.

LŽ protestą prie URM transliavo tiesiogiai:

Ministras ir toliau laikosi nuomonės, kad garbingas atminimo ženklas – lenta karininkui Jonui Noreikai ant Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos – nedera, įvertinus J. Noreikos kaip Šiaulių apskrities viršininko nacių okupacijos laikotarpiu pasirašytus raštus dėl žydų geto steigimo ir žydų turto nusavinimo.

Ukmergės miesto aikštėje iki šiol stovi paminklas kitam pasipriešinimo dalyviui – Juozui Krikštaponiui, kurio tiesioginį dalyvavimą žydų žudynėse įrodė ir Lietuvos istorikai.

Linas Linkevičius./ Vyginto Skaraičio/fotobankas nuotrauka

Ministro nuomone, šie atminimo ženklai nedaro garbės Lietuvos valstybei, kiršina visuomenę ir turi būti pašalinti.

Šiuo metu ministras išvykęs iš Lietuvos ir susitikti su protestuotojais galės sugrįžęs į Vilnių.

LŽ anksčiau rašė apie URM platinamus laiškus, kuriuose – kvietimas pasirašyti peticiją „už neatidėliotiną Jono Noreikos – Generolo Vėtros nukėlimą nuo Lietuvos mokslų akademijos pastato“.