Prokuratūra atmetė skundą dėl „Agrokoncerno“ rusiškų trąšų importo aplinkybių
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nu­spren­dėė, kad nė­ra pa­grin­do pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui pri­klau­san­čios že­mės ūkio gru­pės „Ag­ro­kon­cer­nas“ trą­šų im­por­to iš Ru­si­jos. Pro­ku­ro­rai nu­ta­rė, kad Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) spren­di­mas ne­tir­ti šios veik­los bu­vo pa­grįs­tas. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė at­me­tu­si sau­sio 31 die­ną gau­tą tri­jų Sei­mo na­rių – kon­ser­va­to­rių Ar­vy­do Anu­šaus­ko, Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio ir Lau­ry­no Kaš­čiū­no – skun­dą dėl FNTT spren­di­mo.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nutarimas buvo priimtas išsamiai išnagrinėjus kelių LR Seimo narių pareiškimą bei jo nagrinėjimo metu iš Užsienio reikalų ministerijos bei Muitinės departamento gautus papildomus duomenis​, apie Lietuvoje veikiančias bendroves, įvežančias į mūsų šalį Rusijos Federacijoje pagamintas trąšas ir bevandenį amoniaką, rašoma pranešime spaudai.

Išanalizavus gautą medžiagą ir kitus duomenis nustatyta, kad pirkimo sandoriai buvo sudaryti su Jungtinių Arabų Emyratų ir Latvijos Respublikos įmonėmis, nors prekių siuntėjas buvo Rusijos Federacijos gamykla. Remiantis viešai prieinamais duomenimis apie juridinius ir fizinius asmenis, kuriems Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų sprendimų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų pagrindu yra taikomos sankcijos, konstatuota, kad ūkio sbjektams, dalyvavusiems trąšų pardavimo sandoriuose, jos nebuvo taikomos.

Atsižvelgdama į šiuos argumentus, FNTT jau du kartus priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nebuvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 123 1 str. (Tarptautinių sankcijų pažeidimas).

Išnagrinėjus gautą skundą dėl šio nutarimo, prokuroras nutarimą įvertino kaip yra pagrįstą ir teisėtą.

Kaip anskčiau skelbė LRT tyrimų skyrius, trąšas iš bendrovės, priklausančios į tarptautinį sankcijų sąrašą įtrauktam Rusijos oligarchu Arkadijui Rotenbergui, importuoja „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ bei dar aštuonios Lietuvos bendrovės. Į teisėsaugą po žurnalistų atlikto tyrimo gruodį kreipėsi Užsienio reikalų ministerija. Ji siekė išsiaiškinti, ar pažeidžiamos ES ekonominės ir kitokios sankcijos, kai Lietuvos įmonė bendradarbiauja su Rusijos bendrove, kuri į tokį sąrašą nepatenka, tačiau jos savininkui tokios sankcijos taikomos. URM yra rekomendavusi Lietuvos įmonėms susilaikyti nuo verslo ryšių palaikymo su įmonėmis, kurių savininkai yra „juoduosiuose sąrašuose“.

LRT skelbė, kad „Agrokoncernas“ per tarpininką Dubajuje perka Rusijos bendrovės „Minudobreniya“ trąšas. Daugiau kaip 80 proc. šios įmonės akcijų priklauso A. Rotenbergui – jam dėl artimų ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu nuo 2014 metų taikomos tarptautinės sankcijos. Tačiau pačios „Minudobreniya“ įmonių, kurioms taikomos sankcijos, sąraše nėra.