Prof. V. Landsbergis apie Sausio 13-osios bylą: „Kodėl gyvename veidmainystėje?“
„Pas­ta­ruo­ju me­tu skel­bia­ma, jog Sau­sio 13-osios by­los ty­ri­mas jau yra baig­tas ir by­la ati­duo­da­ma teis­mui. Bet ar jis iš tie­sų yra baig­tais, jei pa­grin­di­nis vei­kė­jas ir įta­ria­mas da­ly­vis Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas net nė­ra apk­lau­sia­mas?“, – klau­sia  Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas prof. Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

Artėjant Sausio 13-osios minėjimui Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko naujos profesoriaus V. Landsbergio knygos „Naujai atitirpę Sausio 13-osios pėdsakai ir mirtinai abejingas lietuviškas teisingumas“ pristatymas. Kaip pats autorius sako, „tokia maža knygelė, o toks didelis reikalas“.

Prašau sujungti mane su prezidentu Gorbačiovu./.../ Kaip tai išspręsti? /.../ Taip. Praneškite, kadangi jo įsakymas nevykdomas.

Iš tiesų į mažytę, vos 84 puslapių knygelę profesorius sudėjo iki šiol viešai neskelbtus ir plačiai visuomenei nežinomus tekstus, pokalbių įrašų stenogramas, fotografijas, tiesiogiai bylojančias apie siaubingus Sausio 13-osios įvykius. Tarp jų – ir pokalbių su paskutiniuoju SSSR vadovu M. Gorbačiovu įrašai.

„Prašau sujungti mane su prezidentu Gorbačiovu./.../ Kaip tai išspręsti? /.../ Taip. Praneškite, kadangi jo įsakymas nevykdomas. Kariškiai neįleidžia į pastatą, kur gali būti sužeistųjų“, – tai tik ištrauka iš profesoriaus pokalbio, vykusio 1991 m. sausio 14-ąją su M. Gorbačiovo štabu.

M. Gorbačiovą šiandien profesorius laiko pagrindiniu bylos dėl sausio 13-osios liudininku, o gal net kaltinamuoju. Tai – pagrindinis knygoje keliamas klausimas.

„Man istorija yra faktai. Ir teisingumas turėtų būti faktų žinojimas. Pagal tai turi būti daromos išvados. Šioje knygoje skelbiami istorijos faktai, šaltiniai, skirti bendram naudojimui. Tie faktai yra žinomi, tik ar daug kas nori juos žinoti? Yra Gorbačiovo biografas, kuris du puslapius skyrė sausio žudynėms ir Gorbačiovo dalyvavimui, kaip aukšto jėgos struktūrų vadovo. Jazovas (Sovietų Sąjungos gynybos ministras Dmitrijus Jazovas – LŽ past.) ir kiti vaikščiojo pas Gorbačiovą gauti leidimo smurtui, karinėms priemonėms panaudoti prieš Lietuvą. Gorbočiavas iš pradžių vengė, o paskui numojo ranka, „eikite pabandykite“. Esą Landsbergio valdžia vistiek greitai grius ir viskas bus normaliai. Gorbačiovo biografas tą ir rašo. Tačiau Gorbačiovo parodymų niekas net nepaprašė, manant, kad jis vistiek nekalbės arba jam neleis kalbėti. Bet patikrinti tai galima! Pasirodo baisu, negalima. Dabar jau byla ištirta, baшgtas tyrimas, byla atiduota teismui“, – apgailestavo prof. V. Landsbergis.

LŽ primena, kad buvęs Sovietų Sąjungos gynybos ministras D. Jazovas kaltinamas 1990 metų pabaigoje subūręs organizuotą grupę iš 160 kariškių ir politinių veikėjų, siekdamas grąžinti Lietuvą į Sovietų Sąjungos sudėtį. Generalinė prokuratūra siūlo pripažinti jį kaltu dėl nusikaltimų žmoniškumui ir iki gyvos galvos įkalinti.

Iki gyvos galvos taip pat siūloma įkalinti dar penkis kaltinamuosius nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais – tarp jų ir buvusį KGB karininką Michailą Golovatovą.

Prof. V. Landsbergis džiaugiasi, kad pagaliau bylai nebetaikomas 20 metų senaties terminas, kuris būtų jau čia pat. Nusižengimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai senaties termino neturi. Tačiau knygos autorius Lietuvoje pasigenda specialios institucijos, kuri būtų nuolatinė, skirta nagrinėti sausio 13-osios įvykius, kad tragedijos kaltininkai negalėtų pasislėpti nuo teisingumo.

„Daug kam tai nepatiks, bus nepragmatiška, nepraktiška. Taip atsitinka, kai aukšti valstybių asmenys, vadovai, paklausus, kodėl nekeliate to klausimo, netikėtai atsako: „Ką, norite karo?“. Tai atviras išsidavimas. Reiškia, jeigu kelsi klausimą, gali sukelti karą. Iš anos pusės pasakys, kad jie išprovokavo, lindo su klausimais, kuriuos seniai buvo galima palaidoti.

Bylos eiga ir ligšiolinis rezultatas yra didelė mįslė, nors raktas paprastas – nesavarankiškumas ir stoka nepriklausomybės Lietuvos teisėsaugoje. Čia – pačios bylos byla, kodėl ji taip vedama. Kokios jėgos, o gal asmenys įtakoja? Tikro visapusiško tyrimo stoka. Tai tik dalinis tyrimas. Jis nebaigtas, nes nebuvo tiriama. Personažams iš durnių laivo gali pasakyti, kad baigtas, bet nebaigta ir nežinai, ar bus kada baigta.

Tačiau atsiminkime vieną paprastą amžiną, 2 tūkst. metų senumo patarimą: tiesa padarys jus laisvus. Jeigu Lietuva nesiekia tiesios, reiškia – ji nelaisva ir nenori būti laisva. Kodėl mes gyvename veidmainystėje? Todėl, kad galima taip gyventi. Nebūtina mums laisvė, gyvenimas pagal sąžinę, siekimas teisingumo“, – knygos pristatyme kalbėjo prof. Vytautas Landsbergis.